Infatuation or Love

Ano nga ba ang pinagkaiba ng love sa infatuation lang?Ang love maraming meaning yan..
Pwedeng ang love ay kung na saan-saan lang, kaya masasabi mong ito ay "love is in the air"
Pwede din namang "love is blind" kasi habang nagmamahal ka, hindi mo makikita yung mga faults ng minamahal mo
Ang love pangmatagal yan eh, yung panghabambuhay na..
Pero ang infatuation?
Ito yung panandalian lamang..
Yung hindi permanente..Pero sa infatuation, panandalian lang din ba ang sakit?
Kayo na ng bahala manghusga kung ano nga ba ang mas matimbang? Kung yung love o ang infatuation lang?

0Likes
0Comments
111Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...