Kærlighed


0Likes
0Comments
111Views

1. kærlighed

Du ser lige gennem mig

og det skræmmer mig

Du giver mig accept

til jeg føler mig bekvemt

Tid er ikke noget du har meget

men den den tid du har er guld for mig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...