Khi yêu thương là món quà xa xỉ

“Muốn chạm lắm, nhưng lại không thể...”

2Likes
0Comments
397Views
AA

1. Lời tựa của yêu thương

 

Khi yêu thương là món quà xa xỉ...

Khi yêu thương trở thành thứ bạn không thể mua, mặc dù rất muốn...ấy đã là xa xỉ.

Khi yêu thương là những món quà bạn có thể tặng, nhưng lại cứ muốn giữ nó cho riêng mình...ấy đã là xa xỉ.

Khi yêu thương nằm ngay bên cạnh nhưng không thể chạm, không thể ấp ôm...ấy đã là xa xỉ.


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...