Timer i solen

Skrevet til 48 timers dommedag konkurrencen.

Vi var ikke forberedt på det.
Vi var ikke forberedt på hvad solen ville gøre.

Vi kunne kun se til mens dommedag bankede på.

En række oneshots der omhandler den samme begivenhed, dommedag.
Alle fortalt fra forskellige personers synspunkt.

0Likes
0Comments
383Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...