Oblivion

Et samling af nogle af mine digte. Det hele er på engelsk, da jeg bedre kan udtrykke mig på engelsk. Alt er lavet/skrevet af mig. Ingen kopiering tilladt.

5Likes
2Comments
1169Views
AA

1. Intro

Intro

 

What you are about to read is a collection of thoughts.

Fragments of my twisted mind.

I hope you enjoy it.

 

- O.M

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...