The Gangster Chick

I am Cold-Hearted

Ruthless

BrutalImmoral

KillerBitch

Lahat ng gusto mung itawag na negative nasa akin na yata lahat

Yes, Im a KIller

a Gangster Leader

at kung sa tingin niyo ang lahat ng Gangster ay pakikipag basag ulo at walang kwentng gawain lang ang ginagawa well thats not true
every Gangster have it's own reason*Ang iba para mapansin ng magulang


*Para maging Cool Tignan*Para maging nakakatakot sila
*para may ipagmamalaki sila

at higit sa lahat


*Para maghiganti sa mga may kasalanan sa kanila.

Lahat gagawin ko mapapatay lang lahat ng sumira sa buhay ko.


Kahit pumatay pa ako ng isang libong tao.
Yet I'm a Goddess

because I'm a Gangster Chick

0Likes
0Comments
245Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...