My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4666Views
AA

48. Chapter/Hoofdstuk 47 - Naar het Belgische Stadion / To the Belgian Stadium

Nederlands - Dutch: 

Eindelijk was het zover, ik zou met Niall naar België gaan.Naar de match kijken en dan nog naar mijn familie gaan, een deel van de familie dan. Ik had al enkele dagen vooraf Niall en mijn koffer gemaakt. Ja, ik moest ook Nialls koffer maken. Dat was noodzakelijk. Hij twijfelde teveel.

We gingen naar het vliegveld waar we onze vlucht naar België hadden. Dit moment was best bijzonder. Ik kneep in Nialls hand toen we in het vliegtuig stapten. Er waren mensen die ons volgde maar wanneer we moesten opstappen viel het best mee. Ik had ook een beanie, sjaal en een zonnebril aan.

-          Geland in België –

Na een lange vlucht naar België konen we eindelijk zeggen dat we In België waren. Niall hield van Antwerpen. Ik lachte er altijd mee. Ik hield ook wel van Antwerpen maar ik hield ook van Londen, Parijs en Brussel. Er waren ook nog andere steden die ik nog moest bezoeken waar ik misschien ook nog van zou houden.

Ik vertelde Niall dat ik in de ‘Provincie Antwerpen woonde’ en niet in Antwerpen zelf. Hij wist het misschien al maar ik maakte het hem nog meer duidelijker. ‘It’s afternoon now. We have to be at 5 PM in the stadion so we can go to my parents if you want. Tomorrow we will be at my granny and my aunt. You really want to meet them, isn’t it?’ vroeg ik hem zacht. Hij knikte. ‘If we marry one day, I want to invite them because they have the most beautiful granddaughter or cousin, or niece or just family member in the world.’ Zei hij. Ik bloosde. Het gaf me kippenvel. ‘You just say that because you don’t want to lose me or you just want to impress others!’ zei ik en stompte tegen zijn arm.

‘Ouch! Don’t do that!’ zei hij en wreef over zijn arm. ‘Loser!’ zei ik en stak mijn tong uit.  Hij pakte me in zijn armen en kuste zachtjes mijn nek en mijn wangen. We stapten in de taxi en kwamen na een tijdje bij mijn ouders aan.

‘Eline! Niall!’ zeiden ze verrast. Mijn ouders namen ons in hun armen. Ze waren zo blij mij nog eens te zien en mij te feliciteren met mijn goede ‘januari’ examens. Ze wensten me geluk met mijn ‘juni’ examens.  Niall was zo trots op me dat ik mijn best deed en dat ik al zover geraakte.

Ze vroegen me echt heel veel. Het was niet te geloven. Ik moest echt op alles antwoorden. Tegen vier uur begon ik naar boven te gaan en uit te pakken in mijn kamer. Het was voor even niet mijn kamer maar onze kamer, die van mij en Nialler. Mijn Nialler.

Het was nog steeds dezelfde kamer als toen ik er elke dag  sliep. Het voelde niet meer als mijn kamer aan maar als een ‘tijdelijke’ kamer voor mij en Niall. Ik veranderde met Niall van kleren. Na ons klaar te maken vertrokken we dan naar het Koning boudewijnstadion. Ik vertelde dat Koning Boudewijn een oude koning was hier in België voor Koning Filip en Koning Albert. Boudewijn was de broer van Albert. Een beetje Belgische geschiedenis kon toch geen kwaad dacht ik? Hij vond het interessant. Hij wou wat meer weten over mijn land van ’herkomst’. Het kleine België.

Voor mij was het een groot land, letterlijk en figuurlijk maar als je dan Nederland of Engeland ziet is het nog een groter verschil. Geografisch veel groter. In praktijk nog groter maar toch leek België nog altijd mijn hart te hebben…. Het hart dat van Niall en van België hield ook al was het soms zo slecht hier.

In het stadium hadden we de beste plaatsen. Bedankt Louis Tomlinson voor het helpen!, dacht ik in mezelf. Niall en ik keken elkaar een seconde aan voor de wedstrijd. Het was een soort strijd binnenin ons hart. Supporteren voor ons thuisland en sportief reageren als je verliest want je geliefde supporterde voor de andere ploeg.

Kinderen en de voetbalspelers verschenen op het veld. Dat vond ik altijd al bijzonder. Eerst zongen ze het Ierse volkslied daarna het Belgische, de brabançonne. Niall lachte met me toen ik meezong met een hand op mijn hart. ‘I learn that thanks to my dad and brother who always looked football when they played.’ Zei ik en hij schudde zijn hoofd tijdens het lachen.

‘You’re crazy, but my crazy girl.’ Zei hij en drukte een kus op mijn slapen. Ik schudde mijn hoofd en we keken naar de wedstrijd. Eerst leek het saai. Ze hadden beiden evenveel balbezit. De eerste helft was slaapverwekkend. Maar wat wil je, België had zijn invallers nog niet in het veld gezet…

Tijdens de pauze ging Niall wat eten en drinken halen. En hij had honger en dorst, zo te zien aan wat hij terug meenam naar onze plaatsen toen ik wachtte. We hadden ‘soort bussiness seats’, heel speciale plaatsen.

De tweede helft werd eindelijk spannend. Ierland maakte een goal en België ook na de 75ste minuut enkele invallers in te zetten. België maakte een goal, door een assist van Debruyne, zodat Mertens hem erin kon schoppen. Een mooie goal, als je het mij vraagt, ook al was Niall er natuurlijk niet blij om want Ierland stond eerst voor. Ik lachte en stak mijn tong naar hem uit. Hij keek me aan en voor ik het wist sloot hij het gat tussen mij en hem om mij te kussen.

De kus was eindeloos en toen we terug naar de match keken, leek het alsof er niets tussen ons was gebeurt en niets in het spel. Het leek alsof alles was gestopt en had geweken voor deze kus. De sprookjeskus. ‘De perfecte sprookjeskus’ als je het mij vraagt. Misschien vond Niall er niets aan maar voor mij was het bijzonder. Meer dan bijzonder.

Het werd gelijkspel dus we waren beiden teleurgesteld en gelukkig zodat we elkaar niet moeten feliciteren of zeggen ‘it doesn’t matter, they played very well’ . Na de match kon Niall alle spelers ontmoeten. Hij was zo enthousiast en gelukkig. We moesten even wachten tot iedereen was omgekleed. Eerst kon hij Ierse spelers ontmoeten. Ik moest van hem mee ook al zou ik niet willen.

We gaven ze allemaal een hand. Natuurlijk dat Niall met iedereen praatte en zei dat het een goede match was. Ze knikten allemaal en voor ik het wist ging dit voorbij. Hij mocht naar de Belgische spelers. Iedereen de hand schudden, praatjes maken. Hij maakte met iedereen een babbel maar ik vooral met Dries Mertens, ja familie he.

Ook praatte ik met Debruyne en Courtois. Voordeel van de Belgische spelers: ze zijn goed in talen. Heel goed zelfs. Na een lange meet & greet , besloten we naar mijn ouders huis te gaan. We bleven daar slapen. Morgen zou ik met Niall naar mijn oma gaan en naar mijn tante. Mijn ouders gingen ook mee. Ze hielpen me met Niall voor te stellen. Zo zou ik niet alleen alles moeten vertalen of doen.

Ondertussen kende Niall al enkele woorden in het Nederlands zoals ‘Hallo’ en ‘Hoe gaat het?’. Ook wist hij nog twee zinnetjes, de zin van de liefde en de zin van een verjaardag. ‘Gelukkige verjaardag en ik hou van jou ‘ kon hij ook zeggen. Ik voelde me al gelukkig met deze enkele woorden die hij kon zeggen. De enkele woorden maakte het al beter omdat hij toonde dat hij hen wou ontmoeten en met hen wou communiceren.

Toen we naar mijn kamer gingen voelde ik zijn warme hand aan mijn heup. We kleedde ons om en ging slapen. Op zijn warme borst bleef ik liggen, alsof het een goed kussen was. Alsof hij een leuk kussen was waar je eindeloos op kon liggen. Hij sloot zijn ogen zachtjes toen hij naar mij lachte en viel in slaap. Ik viel ook na een tijd naar hem te kijken in slaap. Ik moest weten of hij sliep voor ik zou slapen. Hij moest rust hebben, het werd een belangrijke dag voor ons, vooral voor hem. Nieuwe mensen ontmoeten….

__________

English - Engels:

Finally it was there, I would go with Niall to Belgium. After the match and then going to some family, a part of the family then. I had packed in the luggages of me and Niall a few days before. Yes, I had to make Nialls luggage too. It was important. He doubted too much. 

We went to the airport where we had our flight to Belgium. This moment was quite special. I squeezed Nialls hand when we stepped into the plane. There were people who followed but when we stepped in, it wasn't a lot. I had a beanie, a scarf and sunglasses on. 

- Landed in Belgium –

After a long flight to Belgium, we could finally say that we were in Belgium. Niall loved Antwerp. I always laughed with it. I loved Antwerp too but I also loved London, Paris and Brussels. There were still other cities that I had to visit which I could love too. 

I told Niall that I lived in the department Antwerp and not in Antwerp itself. He maybe know it already but I made it more clear for him. ‘It’s afternoon now. We have to be at 5 PM in the stadion so we can go to my parents if you want. Tomorrow we will be at my granny and my aunt. You really want to meet them, isn’t it?’ I asked him softly. He nodded. ‘If we marry one day, I want to invite them because they have the most beautiful granddaughter or cousin, or niece or just family member in the world.’ He said. I blushed. It gave me goosebumps. ‘You just say that because you don’t want to lose me or you just want to impress others!’ I said and slapped his arm.

‘ouch! Don’t do that!’ He said and rubbed his arm. ‘Loser!’ I said and stuck out my tongue. He took me in his arms and kissed softly my neck and my cheeks. We stepped out of the cab and after a time we arrvied at my parents.

‘Eline! Niall!’ They said surprised. My parents took us in their arms. They were so happy to see me and congratulated me with my good 'january' exams. They wished me good luck for my 'june' exams. Niall was so proud of me be because I did my best and how far I am now with my studies. 

They asked me a lot. I couldn't believe it. I had to answer everything. At 4 PM I started to go upstairs to pack out in my room. It was for a while not my room but our room, the one for me and Nialler. My Nialler. 

It was still the same room when I slept here everyday. It didn't feel like it was mine but it felt like  a 'temporary' room now for me and Niall. Niall and I changed ourselves. After making us ready, we went to the King Boudewijnstadium. I told that King Boudewijn was an old king before King Albert and King Filip. Boudewijn was the brother of Albert. A little bit history of Belgium couldn't be so bad? He found it interesting. He would like to know more about my country of 'origin'. Little Belgium.

For me it was a big country, literally and figurativelybut if you look at the Natherlands or Englad, it is a big difference. Geographic much bigger. Practically much bigger but even then, Belgium has always my heart... That heart that loves Niall and Belgium even it was bad in Belgium. 

We've got the best places in the stadium. Thanks Louis Tomlinson for helping! I thought at myself. Niall and I looked at each other form one second before the mach. It was a sort of duel in our heart. Support for our home country and react good if you lost because your 'partner' had supported for the other team. 

Children and the football players appeared on the field. I found it alwys special. First they sang the Irish anthem and then the Belgian, the brabançonne. Niall laughed at me when I sang it with a hand on my heart. ‘I learn that thanks to my dad and brother who always looked football when they played.’ I said he shook his head while laughing with it. 

‘You’re crazy, but my crazy girl.’ He said and pushed a kiss on my temples. I shook my head and we watched the match. First it was boring.  The both teams had the same ballpossesion. The first part was tedious. But what do you want, Belgium hadn't put some other players in the field...  

At the break, Niall went for some food and drinks. And he was thristy and hungry, because I saw what he had bought when he came back to our places. We had a sort of 'business seats', very special places. 

The second part was exciting. Ireland made a goal and Belgium too when they placed some other players on the field after the 75th minute. Belgium made a goal, thanks to an assist of Debruyne, so Mertens could kick the ball in the goal. A beautiful goal, if you ask it me, even Niall wasn't happy with it because Ireland could win before that goal. I laughed and stuck out my tongue to Niall. He looked at me and before I knew he closed the gab between me and him to kiss me.  

The kiss was endless and when we watched the match, it looked like nothing happened between us and the match. It looked like everything stopped and had pushed away for this kiss. The fairytale kiss. 'The perfect fairytale kiss' if you asked me. Maybe it meant nothing to Niall but for me it was special. More than special.

It was tie so we were both disappointed and happy because we don't have to say 'congratulations' or ‘it doesn’t matter, they played very well’ . Niall could meet all the players after the match. He was so enthusiastic and happy. We had to wait for some minutes until everyone was change. First he could meet the Irish players. I had to go with him because he would like it even if I don't want to go. 

We gave them all a hand. Of course that Niall talked with everyone and said that they played well, that it was a good match. They all nodded and before I knew we could go to the Belgian players. He could go the the Belgian plays. Everyone shook hands, talked. Niall talked with everyone while I talked a lot with Dries Mertens, yes, family.  

I also talked to Debruyne and Courtois(he's the keeper). Advantage of the Belgian players: they are good in languages. Very good. After a long meet & greet , we decided to go back to my parents. We stayed there for the night. Tomorrow we would go to my granny and my aunt to introduce Niall. My parents would go too. They helped Niall and I to introduce him. So I don't have to translate a lot or doing a lot.  

Today he knows a few words in Dutch like 'Hallo'(Hello in English)  and 'Hoe gaat het?'(How are you? in English') He also knew two sentences, the sentence of love and the sentence when there is a birthday. ‘Gelukkige verjaardag en ik hou van jou ‘(Happy birthday and I love you in English) , He could say that too. I felt happiness with these few words that he could say. The few words made him better because he showed that he wanted to meet them and that he wanted to communicate with them. 

When we went to my room I felt his warm hand on my hip. We changed ourselves and went to bed. On his warm chest, I stayed with my head, like it was a good pillow to sleep. Like a nice pillow to lay endless on. He closed softly his eyes when he laughed to me and he fell asleep. I also fell asleep after looking a while at him. I had to know if he slept. He needed some rest, it would be an important day for us, especially for him. Meeting new people...  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...