My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4662Views
AA

47. Chapter/Hoofdstuk 46 - Ed Sheeran

Nederlands - Dutch:

Examens gingen vlot dus Niall beloofde me dat we dat prive concert van Ed Sheeran na de examens zouden doen. Liam zou alles regelen. Niall en Liam kende Ed Sheeran goed. Hij zou vandaag naar hier komen. Alleen voor mij en Niall spelen. We nodigden de jongens ook uit, en Alicia en Jeroen. 
Ze waren er allemaal en Niall hielp Ed met zijn spullen. De jongens hielpen ook mee. De vriendinnen van de jongens waren ook mee, behalve Perrie en Megan. Megan was in Nederland en Perrie was bezig met een tour.

De jongens waren terug van hun tour dat ze moesten afmaken door Niall zijn knie. Het was mei en ik begon bijna terug aan examens. Het was best raar. Alle jongens kende Ed en ik nog niet. Hij zou voor het eerst mij zien. Niall zou al tegen Ed over mij hebben gepraat. Ik moest van Niall al mijn favoriete liedjes van Ed zeggen. Misschien kon Ed die dan zingen. Ik zei verschillende liedjes. 

Toen Ed er was na een tijd, gaf hij mij een hand en een knuffel. Ik glimlachte. 'You're Eline, Nialls girlfriend.' zei hij. Ik lachte en knikte. 'Yes, I am. Nice to meet you. You're one of my favourite artists.' 'Thanks, I like that.' lachte hij. 'I got some requests from Liam and Niall which you like. It will be special now because I don't do this a lot with known people and friends of me.' zei hij. Ik knikte. 'I understand. Thank you for doing this.' zei ik. 'You're welcome.' zei Ed. 

Ik moest naast Niall gaan zitten, vooraan. De rest moest achteraan zitten. Ik besliste om mijn laptop nog aan te zetten en via Skype naar Megan en Davina te bellen. Ze zouden het zo leuk vinden. Ze luisterden mee. 

'I got a list so I know what to play but if you have requests, just ask.' lachte hij. Hij begon te spelen, Kiss me. Een van mijn favouriete liedjes van hem. Ik keek Niall aan. Hij begon mee te doen met het liedje. Hij knuffelde me. Hij lag tegen de stoel. Hij hield me in zijn armen. Hij gaf me een kusje op mijn nek. Ik keek hem in zijn ogen. Hij zong zachtjes mee. Bij 'Kiss me' kuste hij me.

 

 

Ik zong mee en iedereen begon mee te zingen. Daarna zong hij small bump. Daar hield ik zo van. Ik hoop dat Niall het ooit zou zingen als ik zwanger ben. Hij wil al graag kinderen maar ik wil het pas als ik afgestudeerd ben. Zo kan ik ook werken als het nodig is. Ook een andere reden was dat ik bang was om Niall te verliezen. Niall was teleurgesteld maar begreep het dat ik eerst mijn diploma wou hebben.

 

 

Ik voelde zijn handen zachtjes over mijn buik gaan bij small bump. Waarschijnelijk om duidelijk te maken dat hij graag een kindje wou van ons twee. Ik keek hem aan. Zijn ogen smeekten. Ik kon hem niet weerstaan. Ik was blij dat na een tijdje Ed gedaan had met het liedje.

Be like you was het derde liedje. Ik lachte bij het refrein. Ik lachte bij 'I'll stop eating food.' Niall stoppen met eten? Nee! Volgende liedje was wake me up. Bij 'you will never know just how beautiful you are to me' fluisterde Niall dat in mijn oor. Ik keek hem aan en glimlachte. Ed zong nog give me love. Ook zong hij liedjes zoals the a team en lego house en I see fire als laatste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Some requests?' vroeg Ed. 'Come on Zayn, your song. Ask it.' zei Louis luid. Iedereen lachte. Ed keek naar Zayn. ' The song sing.' riep Liam om Zayn te helpen. Iedereen lachte en zong met Ed mee. We hadden zo een plezier zelfs Davina en Megan lachten zelfs op skype. Het was zo hilarisch dat je zo’n plezier met een privé concert met enkele liedjes kunt hebben.

 

 

De laatste dagen was ik ook bezig met school en het voorbereiden van de dagen in België als we naar de voetbalmatch gaan kijken België - Ierland in België. Niall zou eindelijk een deel van mijn familie zien. Behalve mijn ouders dan, die had hij al gezien. 

Ik bekeek de tickets voor het concert van Ed nog eens en nam alles door zodat Niall dit niet moest doen. Hij moest alleen genieten voor zijn verjaardag. Eigenlijk een best laat verjaardagscadeau maar ja. Het kon niet anders. 

Ik zonk weg in die gedachten tot Niall me eruit wekte. 'Everything alright?' vroeg hij zacht. Ik knikte. ‘Yes, of course.’ Zei ik en lachte. Hij keek me aan en kuste mijn wang alsof ik van glas was, breekbaar.  Ik voelde de vlinders weer in mijn buik. Zeker als hij in mijn oor fluisterde dat hij van me houdt. Zielsveel zegt hij dan nog. ‘Gosh, this starts to creep my out.’ Zei ik lachend.  Hij nam me in zijn stevige armen. Zijn armen zoals een muur rond een kasteel, groot en sterk.  Het voelde zoals altijd vertrouwd aan. Hier kon ik zo aan wennen, ook al wende het nog niet na bijna een jaar met hem te zijn.

Hij lachte en zei : ‘If it creeps you out, I will do this more so I can hold you more in my arms.’ Ik lachte en ging wel akkoord met het idee. Ik kroop dichter in zijn borst. ‘Well, lovebirds. What are we going to do. Ed’s still here?’ riep Zayn. ‘Let’s do some karaoke!’ stelde Eleanor voor. ‘No, please no.’ zei ik en schudde mijn hoofd. Ed knikte en we deden toch een karaoke. Ik moest met Niall en Louis zingen. En ook nog met Eleanor, Danielle en Harry. Zayn miste Perrie.  Maar hij zong nog, maar alleen met One Direction zelf.  Het was nog best leuk alleen kon ik niet goed zingen.

Ik voelde me schuldig voor Zayn. Zijn verloofde, Perrie, was op tour met drie andere meisjes en hij zag zijn vriendin amper. Enkel als hij naar haar kon reizen of als ze nog eens in Londen zit. Soms kon hij haar ook nog bij Kerstmis zien en dat was het dan.  Gelukkig zag ik Niall dan langer als Zayn Perrie zag.

Ik was er blij en gelukkig mee. Niet dat van Zayn en Perrie maar van mij en Niall. Wat kon liefde toch zo mooi zijn? Vlinders in je buik, goed voelen bij een ‘zielsverwant’, alles willen doen voor hem, alles opofferen voor hem,…

Na de karaoke ging iedereen naar huis, ook Ed. Iedereen had ook hier bij ons ‘huis’ gegeten. ‘You like it?’ vroeg Niall toen iedereen weg was. Ik lachte en knikte. ‘Thank you Niall. I have to thank Danielle and Liam too.’ Zei ik. Hij lachte. We keken nog even Tv voor we besloten om te genieten en te gaan slapen. Slapen in Nialls armen op zijn borst, zo zalig. Te mooi om waar te zijn.

_____________

English - Engels:

Exams went fluently so Niall promised me what we would have the private concert of Ed Sheeran after the exams. Liam would organise everything. Niall and Liam know Ed Sheeran well. He would come here today. Playing normally alone for me and Niall. We invited the boys also and the girlfriends of the boys, and Alicia and Jeroen. 

They arrived and Niall helped Ed with his stuff. The boys helped too. The girlfriends of boys were there too, except Megan and Perrie. Megan was in the Netherlands and Perrie was busy with a tour. 

The boys were back from there tour that they had to finish thanks to Nialls knee. It was May and I would almost start with exams again. It was quite weird. All the boys knew Ed and I don't yet. He would see for the first time. Niall would say something to Ed about me. I had to give Niall al my favourite songs of Ed. Ed could maybe play them. I said different songs. 

When Ed was there after a time, he gave me a hand and a hug. I smiled. 'You're Eline, Nialls girlfriend.' He said. I laughed and nodded. 'Yes, I am. Nice to meet you. You're one of my favourite artists.' 'Thanks, I like that.' He laughed. 'I got some requests from Liam and Niall which you like. It will be special now because I don't do this a lot with known people and friends of me.' He said. I nodded. 'I understand. Thank you for doing this.' I said. 'You're welcome.' Ed said.

I had to sit next to Niall, in the frond. The rest sat at the back. I decided to turn on my laptop and called Megan and Davina with Skype. They would like it. They listened to.

'I got a list so I know what to play but if you have requests, just ask.' He laughed. He started playing, Kiss me. One of my favourite songs of him. I looked at Niall. He began 'doing' like the song said. He hugged me. He leaned on the couch. He held me in his arms. He gave me a kiss in my neck. i looked in his eyes. He sang softly with it. At 'Kiss me' he kissed me. 

 

 

I sang too and everyone started to sing. Then he sang small bump. I loved that song. I hoped that Niall would sing that if I'm pregnant. He already wanted children but I want it when I finished my studies. So I could work too if we need it. Also another reason is that I was scared to lose Niall. Niall was disappointed but understood it that I wanted to have first my diploma. 

 

 

I felt Niall hands softly on my stomach when Ed sang 'small bump'. Probably to make it clear that he would like to have children of us two. I looked at him. His eyes begged. I couldn't resist him. I was happy that Ed finished the song after a while. 

Be like you was the thrird song. I laughed at the chorus. I laughed at 'I'll stop eating food.' Niall that stops eating food? No! Next song was wake me up. At 'you will never know just how beautiful you are to me' Niall whispered it in my ear. I looked at him and smiled. Ed sang also give me love. He also sang the songs like the a team, lego house and I see fire as last one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Some requests?' Ed asked. 'Come on Zayn, your song. Ask it.' Louis said loudly. Everyone laughed. Ed looked at Zayn.' The song sing.' Liam shouted to help Zayn. Everyone laughed and sang with Ed. We had such a lot of fun. We had such a fun that Davina and Megan laughed too on Skype. It was so hilarious that you had such a fun with a private concert with a few songs. 

 

 

  The last days I was also busy with school and the preparations of the days in Belgium as we're going to the match Belgium - Ireland in Belgium. Niall could finally see a part of my family. Except my parents, he had seen them before.

I looked at the tickets before the concert of Ed for a while and looked at everything so Niall doesn't have to do it. He only has to enjoy his birthday. Actually a quite late birthday present but yeah. It couldn't earlier.

I was lost in these thoughts until Niall 'woke me up'. 'Everything alright?' He asked softly. I nodded. ‘Yes, of course.’ I said and laughed. He looked at me and kissed my cheek like I was from glass, breakable. I felt the butterflies in my stomach again. Of course when he whispered in my ear that he loves me. A lot did the say then. ‘Gosh, this starts to creep my out.’ I laughed. He took me in his strong arms. His arms like a wall around a castle, big and strong. It always felt familiar. I could get used to this, even it didn't after being almost a year with him. 

He laughed and said : ‘If it creeps you out, I will do this more so I can hold you more in my arms.’ I laughed and agreed with the idea. I snuggled further in his chest. ‘Well, lovebirds. What are we going to do. Ed’s still here?’ Zayn shouted. ‘Let’s do some karaoke!’ Eleanor proposed. ‘No, please no.’ I said and shook my head. Ed nodded and we did a karoake then. I had to sing wiht Niall and Louis. And also with Eleanor , Danielle and Harry. Zayn missed Perrie. But he sang too, but only with 'One Direction.' It was just fun but the only thing was that I couldn't sing. 

I felt guilty for Zayn. His fiancée, Perrie, was on tour with 3 other girls and he saw his girlfriend barely or never. Only when he could travel to her or if they are in London. Sometimes he could see her on Christmas too but that's it; Happily for me, I could see Niall longer than Zayn and Perrie see each other. 

I was so happy with it. Not that of Zayn and Perrie but that of me and Niall. What could love be so beautiful? Butterflies in your stomach, feeling good with your 'souldmate', want to do everything for him, sacrifice everything for him,... 

After the karaoke everyone went away to their homes, also Ed. Everyone had eatend here to at 'our house'.‘You like it?’ Niall asked when everyone was away. I laughed and nodded. ‘Thank you Niall. I have to thank Danielle and Liam too.’ I said. He laughed. We watched a little bit TV before we decided to enjoy our bed for a sleep. Sleeping in Nialls arms on his chest, so nice. Too good to be true. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...