My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4630Views
AA

46. Chapter/Hoofdstuk 45 - Happy New Year

Nederlands - Dutch :

De dagen vlogen voorbij met Niall. Vandaag gaan we nieuwjaar vieren. In ons eigen huisje. Het is eigenlijk Nialls huis maar hij zegt altijd dat het ons huis is.

Soms ziet hij hier zelfs onze kinderen hier lopen. Ik bedenk me dan hoe ze gaan heten. Nila, Nola, Lilly, Nina ? Lilo, Nathan, PJ, NJ? Ik denk dan gewoon aan alles met Niall. Hij is gewoon de ware voor mij. Niemand kon hem vervangen. Hij was me zo kostbaar.

Ik werd wakker door lippen overal op mijn gezicht. Het kietelde en ik lachte. 'Niall?' vroeg ik. 'No, it's Harry.' zei Niall sarcastisch. 'What?! I need to run!' lachte ik en deed alsof ik uit het bed wou stappen. Toen pakte Niall me vast legde mij op hem. Ik keek hem aan. Hij kuste me. 'What are we going to do?' vroeg Niall. Ik lachte. 'I'm going to stay in bed, being grumpy like in Snowwhite. I've stomach ache.' zei ik. 'Oh my princess has a stomach ache.' zei hij en kuste mijn buik. 'No, Niall.' zei ik en legde mijn hand op mijn buik. 'I'll go for a painkiller or a pill for you. Just stay in bed.' zei Niall en legde me op bed. 

Daar stond hij terug met een glas water en een pijnstiller. Ik pakte het aan en bedankte hem. Ik nam de pijnstiller in en dronk wat water. 'I have to go to the boys, plans for the tour, but I'll be back later. Stay in the house or invite someone here. ' lachte Niall en kleedde zich om. Hij kuste me en maakte zich klaar. En hij was weg... 

Alicia was nog in België. Ze bleef daar tot 3 Januari. In january begonnen de examens. Ik moest er wel aan beginnen... Ik had af en toe wel geleerd maar sinds Niall hier elke dag zit, leid hij me af. Ik pakte mijn boeken en begon te leren. Ik moest dit doen want op alle dagen werd ik afgeleid door Niall... Er werd wel gezegd dat Niall misschien al in Januari terug moet gaan touren. 

Het was laat in de namiddag toen Niall terug kwam. Ik studeerde door en had amper wat gegeten. 'Princess, I'm home.' Hoorde ik aan de voordeur. Ik zat te leren op de bureau in de living. Niall gaf me een kus op mijn wang en keek naar mijn boeken. 'Exams?' vroeg hij. 'Yes, in January so I prepared already. Because with you in this house would be easily distracting.' lachte ik. 

'Do you have hungy? Because I went to the supermarket for us. We will celebrate the new year here, on our own.' zei hij. 'Yummy. Who's going to cook?' vroeg ik. 'I'm going.' 'Sure, sure you won't eat everything before it's ready?' lachte ik. Hij keek me aan en lachte. 'Princess, I'll try, you just have to learn your books when I'm cooking. I'll do everything when you're studying.' zei hij en gaf me een kusje op mijn wang. Hij vertrok weer naar de keuken met zijn eten. 

'Put a dress on, dinner is almost ready!' Riep Niall om 5 uur. Ik verzamelde mijn boeken en ging naar boven. Ik pakte een jurkje dat ik ooit nog heb gehad van Niall, vraag me niet meer wanneer. Ik krulde mijn haar en beetje make up deed ik op mijn gezicht. Ik rende met een boek nog naar beneden. Het boek burgerlijk recht. Toen Niall mij zag, glimlachte hij. En hij was benieuwd wat ik moest leren. 'Civil right? So what can I do bad or good?' plaagde hij me. 

Ik voelde me terug een klein meisje van 4 jaar die haar ouders moest gaan uitleggen dat ze ooit prinses wilde worden of ooit zou trouwen met de kleuter van 5 van de buren. Dat was altijd een moeilijke opdracht voor een kleuter om dat uit te leggen. Niall luisterde aandachtig naar wat ik geleerd had. Was lachwekkend. Hij luisterde nog terwijl hij twee glazen champagne haalde en enkele snacks. 

Toen hij terug ging zitten dronken we wat champagne en aten wat snacks. Niall at bijna alle snacks op. Ik kuste hem zachtjes. 'What do you have on your menu , mr Horan?' vroeg ik nieuwsgierig. 'Not your bussiness. Just taste it when I gave it to you. 'zei hij. Ik lachte. Hij was mysterieus soms. 

Daar ging hij weer, naar de keuken met een schort met een sixpack op. Ik lachte. 'You look beautiful with that sixpack but I prefer your chest to lay on.' zei ik. Hij lachte en deed alsof hij zijn t-shirt ging uitdoen. Ik dacht bij mezelf 'don't do this, don't do this.' 

De avond verliep zo goed. We aten gezellig, soms zelf met een film erbij of iets anders. Net iets voor middernacht pakte Niall me op en rende met mij naar onze kamer met balkon. Hij zette me neer op het balkon. 'Now we can look to the firework!' zei hij en glimlachte. Ik kuste hem zachtjes. Je hoorde overal aftellen '10... 9 .... 8 ... 7 ... 6 .... 5 .... 4 ... 3 .... 2 .... 1' en voor ik het wist had Niall mij in zijn macht met zijn 'magische' lippen. 

'Happy new year princess.' zei hij na onze kus. Vuurwerk vloog omhoog naast ons terwijl we kusten. Na enkele passionele kussen tijdens het vuurwerk, keken we naar het vuurwerk. Niall sloeg zijn arm over mijn schouders. We keken naar het vuurwerk. Ik voelde Niall zijn twee handen onder mijn armen. Zijn handen rusten op mijn buik. 

'This looks romantic, like Titantic...' lachte ik. En hij begon de tekst van Titanic te zeggen dat Jack zei en deed de handelingen. Ik lachte en schudde mijn hoofd. Hij blijft altijd mijn lieve schattige Niall waar ik sinds zoveel jaar geleden fan van was. Ik draaide me om en keek in zijn blauwe ogen, hemels waren die ogen. Zo blauw als de zee, nee de zee was niet zo helder. 

Na het vuurwerk, belde ik familie op en Niall natuurlijk zijn familie ook. We stuurden berichtjes naar onze vrienden. Ik maakte enkele foto's met Niall. Je weet nooit waar je ze kan gebruiken. Na een lange middernacht gingen we naar ons bedje. Het was gezellig om het nieuwe jaar te vieren met mijn 'hottie' Niall.

_____

Engels - English : 

The days flew away with Niall. Today we're going to celebrate new year. In our house. It's actually Nialls house but he always says that it's ours. 

Sometimes he sees here even our children running around the house. I think about how their names will be. Nila, Nola, Lilly, Nina ? Lilo, Nathan, PJ, NJ? Then I think just about everything with Niall. He just my true love, the one. Nobody could replace him. He was so dear to me. 

I woke up thanks to lips everywhere on my face. It tickled and I laughed. 'Niall?' I asked. 'No, it's Harry.' Niall said sarcastic. 'What?! I need to run!' I laughed and did like I wanted to step out of the bed. Then Niall took me in his arms and laid me on his body. I looked at him. He kissed me.  'What are we going to do?' Niall asked. I laughed. 'I'm going to stay in bed, being grumpy like in Snowwhite. I've stomach ache.' I said. 'Oh my princess has a stomach ache.' He said and kissed my stomach. 'No, Niall.' I said and laid my hand on my stomach. 'I'll go for a painkiller or a pill for you. Just stay in bed.' Niall said and laid me on our bed.

There he was, back with a glass water and a painkiller. I took it in my hands and thanked him. I took the painkiller and drank some water. 'I have to go to the boys, plans for the tour, but I'll be back later. Stay in the house or invite someone here. ' Niall laughed and changed himself. He kissed me and made him ready. And he was gone... 

Alicia is sitll in Belgium. She stayed there until January 3. The exams started in January. I had to start with it... I had learned something time to time but since Niall's here the whole time, he distracted me. I took my books and started to learn. I had to o this because everyday I would be distracted thanks to Niall... It was said that he would go back on tour in January.

It was late in the afternoon when Niall came back. I had studied trough the whole times, lunch etc... so I hadn't eat something yet.  'Princess, I'm home.' I heard on the frontdoor. I was studying on the desk of the living. Niall gave a kiss on my cheek and looked at my books.  'Exams?' He asked. 'Yes, in January so I prepared already. Because with you in this house would be easily distracting.' I laughed.

'Do you have hungy? Because I went to the supermarket for us. We will celebrate the new year here, on our own.' He said. 'Yummy. Who's going to cook?' I asked. 'I'm going.' 'Sure, sure you won't eat everything before it's ready?' I laughed. He looked at me and laughed. 'Princess, I'll try, you just have to learn your books when I'm cooking. I'll do everything when you're studying.'  He said and gave me a kiss on my cheek. He left me to go to the kitchen with his food. 

'Put a dress on, dinner is almost ready!' Niall shouted at 5 pm. I collected my books and went upstairs. I took a dress that I had had from Niall, don't ask me when. I curled my hair and put on a little bit make up on my face. I ran with a book back downstairs. The book civil right. When Niall saw me, he smiled. And he was interested in what I had to learn. 'Civil right? So what can I do bad or good?' He teased me.

I felt myself like a little girl of 4 years old who has to explain to her parents that she wanted to princess or who wanted to marry with a toddler of 5 from the neighbours. That was always a difficult task as a toddler to explain that. Niall listened attentive to me of what I said. It was hilarious. He still listened when he brought two glasses or champagne and some snacks.

When he sat back, we drank some champagne and ate some snack. Niall almost ate all the snack. I kissed him softly.  'What do you have on your menu , mr Horan?' I said curiously. 'Not your bussiness. Just taste it when I gave it to you. ' He said. I laughed. He's sometimes mysterious.

There he went again, to the kitchen with an apron with a sixpack. I laughed. 'You look beautiful with that sixpack but I prefer your chest to lay on.' I said. He laughed and did like he would put off his shirt. I thought by myself  'don't do this, don't do this.' 

The evening went 'smoothly'. We ate, sometimes when we were watching a movie or something else. Just before midnight Niall picked me up and ran with me to our room with balcony. He put me down on the balcony. 'Now we can look to the firework!' He said and smiled. I kissed him softly. you heard softly counting from everywhere. '10... 9 .... 8 ... 7 ... 6 .... 5 .... 4 ... 3 .... 2 .... 1' and before I knew, Niall had me in his power with his 'magical' lips. 

'Happy new year princess.' He said after our kiss. Fireworks flew away up above our head when we kissed. After some passionated kissed while the fireworks, we looked at the firework. Niall wrapped his arm around my shoulders. we looked at the firework. I felt Nialls two hands under my arms. His hands rested on my stomach. 

'This looks romantic, like Titantic...' I laughed. And then he started to say the text of Titanic what Jack said and did the actions. I laughed and shook my head. He would always be my sweet cute Niall where I was since a lot of years fan of. I turned around and looked in his blue eyes, heavenly were his eyes. So blue like the see, no the sea wasn't 'clearly' like his.

After the firework, I called my family and Niall of course his too. We sent messages to our friends. I made some pictures with Niall. You never know where you could use them. After a long night, we went to our bed. It was amazing to celebrate the new year with my 'hottie' Niall. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...