My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4633Views
AA

40. Chapter/Hoofdstuk 39 - Going back to London with Niall!

Dutch - Nederlands: 

Eindelijk mag Niall terug naar Londen. Hij en de jongens vliegen met me mee naar Londen. Ik moest wel in een ander vliegtuig dan de jongens, in een gewoon vliegtuig omdat de fans anders echt doorhebben dat ik en Niall wat hebben. Zij landen eerder dan mij dus de jongens besloten om bij Niall te blijven tot ik er was. De rit duurde zo lang... 

Toen ik thuiskwam hoorde ik verschillende geluiden. 'Babe, I'm here!' 'Eline, love you!' Ik lachte. 'Love you all!' zei ik. Ik keek eerst in de woonkamer en daar zat Niall op de bank. In de andere kamer hadden ze een bed op de gelijkvloers voor hem gemaakt, of ze waren er nog mee bezig. Ik gaf Niall een snelle kus en ging naar de jongens kijken. Ze installeerden een twee persoonbed die je nog omhoog kan zetten. Niall wou niet alleen slapen.. 

Ik pakte een kom met marshmallows en ging bij Niall zitten. 'Challenge?' vroeg ik. Hij knikte. 'You have to do it first.' zei ik en hij begon met chubby bunny. 'You have to count them Nialler and say chubby bunny!' zei ik en speelde voor hem scheidsrechter. Ik lachte me dood. 'You're dribbling.' zei ik. Toen zijn marshmalllows in een andere emmer gingen lachte ik. 'You're turn, princess!' zei hij. Het ging zeer vlot bij mij. Ik won zelfs! 'How can you win? I'm the better one!' zei Niall. 'No I am.' zei ik en hij trok me mee de bank op. Hij lag daar en ik lag op zijn buik toen hij me de bank opsleurde. 'What are you going to do Niall James Horan?' zei ik. Hij kietelde me en ik lachte luid. 'Can it be a little bit lower?' schreeuwde Louis. 'Niall's fault! He tickled me!' schreeuwde ik terug. 

Niall kuste me op mijn wang toen hij me op me zij legde met zijn armen. Ik lachte en gaf hem een kus op zijn mond. 'I'm going to look to the boys.' zei ik en probeerde uit zijn greep te komen. Dit lukte. 'How's it here?' vroeg ik. 'Almost done!' riep Zayn. 'I'll make some food for us all!' zei ik. Ik wandelde naar de keuken maar keek even naar Niall op de bank. In het huis was het een open keuken en living dus Niall kon me zien koken. 'We have some guests here so I need to cook something!' zei ik en hij glimlachte. Ik maakte soep. Tomatensoep! Toen het aan het koken was hoorde ik de jongens. 'Mmm, smells delicious.' zei Liam. 'Thanks.' zei ik. 

'Now you can sleep peacefully next to your princess thanks to us.' zei Zayn en ging naast Niall zitten op de bank. 'Thanks boys!' zei Niall. 'Excuse me you forget to add something, your kitchen princess!' lachte Liam. 'Boys don't talk about me.' zei ik terwijl ik verder kookte. 'She's right.' zei Louis. 'Thanks Lou!' zei ik. 'Food's ready.' zei ik na een tijdje. De jongens hielpen met met de tafel te leggen. Liam en Zayn hielpen Niall naar de tafel te brengen. 

 Niall glimlachte naar me toen we over elkaar zaten. Ik glimlachte terug en we aten gezellig met de jongens. Zayn en Liam hielpen me met alles weg te zetten, de afwas in de afwasmachine, de soep dat overbleef in de koelkast, .... Harry en Louis hielpen Niall. 'Eline, when is your birthday?' vroeg Louis. Niemand wist mijn verjaardag zelfs Niall niet wat ik hilarisch vind. 'You all have three guesses. The month is already here and the day is two numbers!' zei ik. 

Alle jongens gokte twee keer en tot Niall het goede cijfer gokte. 'You've guessed right Nialler! November 28!' glimlachte ik. Hij lachte. 'What can I get as a reward?' vroeg hij. 'Oh no, he wants a reward. ' zei ik. Liam en Zayn duwden me naar Niall toe. Hij tuitte zijn lippen. Ik lachte. 'No way!' zei ik lachend. Niall keek droevig. Ik stapte naar hem toe en knielde zodat we op dezelfde hoogte stonden want hij lag op de bank. 'Come here my prince.' lachte ik en gaf hem een klein kusje. 

Hij glimlachte en kuste me terug. 'Well can't we get some kisses too?' grapte Harry. Hij tuitte zijn lippen. Ik had gelukkig nog mijn tas aan. 'Just close your eyes Styles and then you will feel my lips on yours!' zei ik en pakte voorzichtig een foto van mij uit mijn tas en zette die op zijn lippen. Iedereen lachte. Harry was teleurgesteld. 'Poor Harry! You kissed my picture so it's a little bit me? I did it because Nialler will be sad if I did it. But hot guy if I didn't have a boyfriend, I would kiss you!' zei ik. Hij lachte.

'Does someone have to sleep here to help you with Nialler?' vroeg Liam. 'I don't care, I want to do it alone if someone can't. ' zei ik. 'I'll stay here and I'll sleep in the couch.' zei Liam. 'Thanks, Li.' zei ik. 'And if you need us you can call us.' zei Zayn. Ik glimlachte. 'Thank you , this means a lot for me.' zei ik. De jongens gave me een groepsknuffel. 'Hello boys, I'm here too.' zei Niall. Toen gaven we Niall ook een knuffel. 

De jongens bleven eten, en na het eten ging Liam zijn spullen uit zijn huis pakken om te blijven slapen. Toen hij terugkwam, gingen de jongens terug naar huis. 'Now it's our three!' lachte ik. 'Yeah!' lachte Niall. We keken met z'n alle film en ik lag naast Niall. Voor ik het wist viel ik in slaap in zijn armen. Hij kuste zachtjes mijn haar en toen sloten mijn ogen.

Tijdens mijn slaap voelde ik armen die mij droegen, vast Liam. Na enkele minuten lag ik te slapen op bed met Nialls armen om me heen. 

_______ 

English - Engels:

Finally Niall could come to Lodon. He and the boys flew with me to London. I have to take another plane than the boys, in a normal plane because the fans should think I'm with Niall. They landed earlier than me so the boys decided to stay at Nialls until I was landed and arrived at home. The trip was so long...

When I came home, I heard some sounds. 'Babe, I'm here!' 'Eline, love you!' I laughed. 'Love you all!' I said. I looked first in the living room and there sat Niall on the couch. In the other room they installed a bed for him, or she were installing it. I gave Niall a quick kiss and went to the boys. They installed a double bed which you could set it higher. Niall doesn't want to sleep alone...

I took a bowl with marshmallows and sat next to Niall. 'Challenge?' I asked. He nodded. 'You have to do it first.' I said and he started with chubby bunny. 'You have to count them Nialler and say chubby bunny!' I said and played as referee. I laughed a lot. 'You're dribbling.' I said. When his marshmallows went to the other bucket I laughed. 'You're turn, princess!' He said. It went very well. I even won! 'How can you win? I'm the better one!' Niall said. 'No I am.' I said and he pulled me into the couch. He lie there and I lie on his stomach when he pulled me on the couch. 'What are you going to do Niall James Horan?' I said. He tickled me and I laughed loudly. 'Can it be a little bit lower?' Louis shouted. 'Niall's fault! He tickled me!' I shouted back. 

Niall kissed me on my cheek when he laid me on my side with his arms. I laughed and gave him a kiss on his lips. 'I'm going to look to the boys.' I said and tried to get out of Nialls grip. It succeeded. 'How's it here?' I asked. 'Almost done!' Zayn shouted. 'I'll make some food for us all!' I said. I walked to the kitchen but I looked first at Niall on the couch. In the house there was an open kitchen and living room so Niall could see me cooking. 'We have some guests here so I need to cook something!' I said and he smiled. I made some soup. Tomatosoup! When I was cooking I heard the boys. 'Mmm, smells delicious.' Liam said. 'Thanks.' I said. 

'Now you can sleep peacefully next to your princess thanks to us.' Zayn said and sat next to Niall on the couch. 'Thanks boys!' Niall said. 'Excuse me you forget to add something, your kitchen princess!' Liam laughed. 'Boys don't talk about me.' I said while I cooked further. 'She's right.' Louis said. 'Thanks Lou!' I said. 'Food's ready.' I said after a while. The boys helped with laying the table. Liam and Zayn helped Niall to go to the table.

 Niall smiled to me when we sat over each oter. I smiled back and we ate together with the boys. Zayn and Liam helped me with the dishes and putting everything away, putting the rest of the soup in the fridge,... Harry and Louis helped Niall. 'Eline, when is your birthday?' Louis asked. Nobody knew my birthday even Niall what I found hilarious. 'You all have three guesses. The month is already here and the day is two numbers!' I said.

 Every boy guessed two times until Niall guessed the right number. 'You've guessed right Nialler! November 28!' I smiled. He laughed. 'What can I get as a reward?' He asked. 'Oh no, he wants a reward. ' I said. Liam and Zayn pushed me to Niall. He pouted his lips. I laughed. 'No way!' I said. Niall looked said. I stepped to him and knelt so we sat on the same height because he lie on the couch. 'Come here my prince.' I laughed and gave him a little kiss.

He smiled and kissed me back. 'Well can't we get some kisses too?' Harry joked. He pouted his lips. I had still my bag.  'Just close your eyes Styles and then you will feel my lips on yours!' I said and took carefully a picture of me out of my bag and put it on his lips. Everyone laughed. Harry was disappointed. 'Poor Harry! You kissed my picture so it's a little bit me? I did it because Nialler will be sad if I did it. But hot guy if I didn't have a boyfriend, I would kiss you!' I said. He laughed.

'Does someone have to sleep here to help you with Nialler?' Liam asked. 'I don't care, I want to do it alone if someone can't. ' I said. 'I'll stay here and I'll sleep in the couch.' Liam said. 'Thanks, Li.' I said. 'And if you need us you can call us.' Zayn said. I smiled. 'Thank you , this means a lot for me.' I said. The boys gave me a grouphug. 'Hello boys, I'm here too.' Niall said. Then we gave Niall a hug too. 

The boys stayed for dinner, and after eating, Liam went to his house to pack some stuff to stay the night here. When he came back, the rest of the boys went away back home. 'Now it's our three!' I laughed. 'Yeah!' Niall laughed. We looked with our three a movie and I lie next to Niall. Before I knew, I fell asleep in his arms. He kissed me softly in my hair and then my eyes closed. 

While my sleep, I felt arms which picked me up, probably Liam. After some minutes I lie in my bed with Nialls arms around me.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...