My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4652Views
AA

34. Chapter/Hoofdstuk 33 - The college and thinking about a party!

Dutch - Nederlands: 

Hogeschool begon vroeger dan normaal. Demi en Milo zijn nog steeds bij ons. Chelsey denkt dat ze morgen terug naar hun ouders kunnen. Een paar dagen na zijn verjaardag zou Niall op tour gaan... Daar bleef ik dan alleen achter. 'Niall?' vroeg ik zachtjes. 'Yes, princess?' vroeg hij. 'I have to go to college for a while. Just introduction time. I'll start after your birthday. They would like to know their students and classes.' zei ik. 

Ik stond op en kleede me om. Demi was wakker en ik gaf haar eten. Ik maakte haar klaar en toen ik naar boven ging zag ik Niall in zijn bed liggen. 'Go and lay next to Niall! I have to go princess. I will be back soon!' Ik hoorde ze huilen toen ik dat zei. Ik pakte haar op. 'Ssshttt! Niall will take care of you! ' zei ik. Niall keek op met open ogen. 'What's going on here?' vroeg hij. ' Well, Demi was awake so I fed her and made her ready and I said she had to lay next to you because I have to go. And then she cried.' legde ik uit. 

Niall stond op kwam naar ons toe. 'Well, well , well little girl! We're going to have some fun! Make some castles!' Demi klapte in haar handen en wou naar Niall toegaan. Ik gaf haar aan Niall. Ik gaf haar een kus op haar voorhoofd en gaf Niall een kus op zijn mond. Demi vond dat laatste niet zo leuk. Niall en ik lachte. Ik rende naar beneden en pakte mijn tas. Ik probeerde langs het anti fan - papparazzi poortje te gaan. Ik weet dat mensen al denken dat ik en Niall samen zijn. Gelukkig voor mij, ze kennen me niet. Ze weten niet 'wie het meisje is'. Alicia begrijpt waarom ik het geheim wil houden, samen met Megan en Maude. Megan is ook nog steeds een geheim. 

Ik wandelde naar Alicia's appartement. Het was niet zo ver voor me. 'Eline!' riep ze toen ik er was. Ik kreeg twee armen om me heen. 'Ik miste je.' zei ze. 'Ik jou ook. Niall en ik zijn de laatste tijd met Milo en Demi bezig.' 'Ja ik weet het.' zei Alicia. Ze liet me los. 'Maar ik wil ze wel eens ontmoeten.' zei ze. Ik dacht na. 'Ik moet nog een kado kopen voor Niall zijn verjaardag ik was vanplan hen dan mee te nemen. Ga je dan mee?' vroeg ik. 'Tuurlijk!' zei ze. 'Gaan we niet vertrekken? Anders zijn we niet te laat zijn.' zei Jeroen. 'Je hebt gelijk schat.' zei Alicia en kustte hem zachtjes. 

We wandelden naar de hogeschool. We vroegen de juiste lokalen. Jeroen en Alicia zaten samen en ik, ik moest mijn lokaal zoeken. Een meisje van mijn leeftijd sprak me aan. 'Are you doing Accountancy too?' vroeg ze. Ik knikte. 'Then we will be classmates!' zei ze. Ik glimlachte. 'I'm Anastacia.' zei het meisje. 'I'm Eline.' zei ik en stak mijn hand uit. We schudden de handen. Andere meisjes en jongens kwam eraan en een leerkracht kwam er ook aan. Er werden foto's gemaakt en introductielessen gedaan. 

Na de lessen kreeg ik een bericht van Niall :

Almost done? I need to go to the management and to the studios for our next single. Can you take care of Demi and Milo? x your N. 

Ik glimlachte. Na alles konden we nog wat drinken maar ik zei : 'I have to go, sorry!' Ze begrepen het en ik rende naar huis. Uitgeput kwam ik thuis. 'Thanks to be so fast here, even if you didn't answered my message but I think you read it.' lachte hij. Hij gaf me een kus en vertrok. 'Hi little kids! Are we going to the city? I have to look for a present for someone! But it has to be a secret!' zei ik tegen hun. Ze knikten hevig.

Ik pakte mijn sjaal en zonnebril. Ik pakte ook enkele kinderzonnebrillen en deed ze bij Milo en Demi op. We wandelden naar buiten. We gingen in enkele winkels binnen. 'Are you going to help me to find something for Niall?' vroeg ik hen. Ik stuurde naar Alicia in welke winkel ik was. Demi knikte. Milo wees al naar iets. Ik keek ernaar en pakte het. 'That's your present for Niall!' zei ik tegen Milo. 'Eline!' Schreeuwde Alicia die me aanviel. Ik lachte. 'Demi and Milo, don't be scared. This is Alicia my best friend from Belgium. I'm from Belgium.' zei ik. Ze waren niet meer bang. Demi wees naar een andere kado. 'You want this for Niall?' vroeg ik Demi. Ze knikte. Ik nam het mee. 'Now something that I can give to him.' zei ik. 

'Well, come on. Let's go to other shops!' zei Alicia. We wandelde in kledingwinkels met de kleintjes. Milo en Demi kregen ook wat kleertjes kado van me. Demi kreeg een leuk jurkje en Milo een t-shirt en een short. Ik kocht Niall een t-shirt, een paar dvd's en wou nog een ander kado zoeken. Ik ging snel nog wat lunch eten met Demi en Milo. 

Daarna was ik aan het denken om een extra kado voor Niall. Een hartjes ketting, de ene helft met Eline, de andere met Niall? Nee, jongens dragen dat amper... Een plectrum is zo raar om te geven. Misschien een ticket voor naar Ierland te gaan? Ja en misschien nog extra landen? Goed plan van me! Na de lunch wandelde ik nog wat rond in het stad met Demi en Milo. Daarna gingen we naar huis zodat Demi kon slapen. 

We aten tegen de avond en na het instoppen van de twee kleintjes, kwam Niall thuis. Hij kuste me zachtjes. Gelukkig had ik de kadoo's weggestopt. Ik gaf hem de t-shirt en de films al omdat ik een ander kado in gedachten had. 'I got news from Chelsey. The parents are together and can take care of Demi and Milo together so they will come tomorrow for the kids.' zei hij. Ik keek verdrietig. 'You like them, didn't you?' 'Yes, I did, Niall. It looked like Demi and Milo were my own children. I went to the city with them today.' zei ik. Dan moeten ze morgen maar hun kado aan Niall geven. 

'I'm proud of us. We did it. Even without any experience.' zei Niall en gaf me een kus op mijn voorhoofd. 'Let's go to bed.' zei hij en voordat we in bed gingen, at hij nog wat. Ik viel zoals altijd in slaap in zijn sterke armen.

____________

English - Engels : 
College began earlier than it normally began. Demi and Milo were still at our house. Chelsey thinks they could go back to their parents tomorrow. Niall would go on tour a few days after his birthday.... Then I would be alone here. 'Niall?' I asked softly. 'Yes, princess?' He asked. 'I have to go to college for a while. Just introduction time. I'll start after your birthday. They would like to know their students and classes.' I said.

I stood up and changed myself. Demi was awake and I gave her some food. I made myself ready and when I went upstairs I saw Niall laying in his bed. 'Go and lay next to Niall! I have to go princess. I will be back soon!' I heard Demi crying when I said that. I picked her up. 'Ssshttt! Niall will take care of you! ' I said. Niall looked up with open eyes. 'What's going on here?' He asked. ' Well, Demi was awake so I fed her and made her ready and I said she had to lay next to you because I have to go. And then she cried.' I explained.

Niall stood up and came to her. 'Well, well , well little girl! We're going to have some fun! Make some castles!' Demi clapped in her hands and wanted to go to Niall. Niall took her oer. I gave her a kiss on her forehead and Niall one on his mouth. Demi didn't find it fun the kiss I gave to Niall. Niall and I laughed. I ran downstairs and grabbed my bag. I tried to go through the anti fan -  paps gate. I know all the people think that I and Niall are together. Happily for me, they just don't know me. They don't know 'who's the girl'. Alicia understand why I wanted to keep it as a secret, just like Megan and Maude. Megan is still a secret too.  

I walked to Alicia's flat. It wasn't so far away from me.'Eline!' She shouted when I was there. I got two arms around me. 'I missed you.' She said. 'I missed you too. Niall and I are just last time busy with Milo and Demi.' 'Yes, I know.' Alicia said. She let me go. 'But I want to meet them one day.' She said. I thought about it. 'I have to buy a present for Niall's birthday and I was thinking about taking them to the shops. Are you going with me and the kids them?' I asked. 'Of course.' She said. 'Aren't we going? Because if we don't, we will be late.' Jeroen said. 'You're right darling. 'Alicia said and kissed him softly. 

We walked to our college. We asked the right classroom. Jeroen and Alicia had the same class and I, I have to search for my room. A girl of my age talked to me. 'Are you doing Accountancy too?' She asked. I nodded. 'Then we will be classmates!' She said. I smiled. 'I'm Anastacia.' The girl said.  'I'm Eline.' I said and shook hands with her. Other boys and girl came to the class and a teacher came too. Picture were taken and introductionlessons were given.

After the lessons I got a message from Niall :

Almost done? I need to go to the management and to the studios for our next single. Can you take care of Demi and Milo? x your N.

 I smiled. After everything we could drink something but I said: 'I have to go, sorry!' They understood it and I ran home. I came home, exhausted. 'Thanks to be so fast here, even if you didn't answered my message but I think you read it.' He laughed. He gave me a kiss and went away. 'Hi little kids! Are we going to the city? I have to look for a present for someone! But it has to be a secret!' I said to them. They nodded intense.

I grabbed my summer scarf and my sunglasses. I grabbed some sunglasses for children too and put them on Milo and Demi. We walked outside. We went into some shops. 'Are you going to help me to find something for Niall?' I asked them. I send to Alicia in which shop I was. Demi nodded. Milo already pointed to something. I looked at it and took it. 'That's your present for Niall!' I said to Milo. 'Eline!' Alicia shouted and 'attack me.' I laughed. 'Demi and Milo, don't be scared. This is Alicia my best friend from Belgium. I'm from Belgium.' I said. They weren't scared anymore. Demi pointed to an other present. 'You want this for Niall?' I asked Demi. She nodded. I took it with me. 'Now something that I can give to him.' I said.

 'Well, come on. Let's go to other shops!' Alicia said. We walked to the clothing shops with the little kids. Milo and Demi got some clothes from me as a present. Demi got a nice dress and Milo a shirt and short. I bought for Niall a shirt, some dvd's and I wanted to search some other presents for him. I went quickly somewhere with the kids for some lunch. 

Then I was thinking about an extra for Niall. A heart necklace, one half with Eline, the other with Niall? No, boys don't wear that.... A plectrum is so weird to give. Maybe a ticket to go to Ireland. Yes maybe some other countries? Good plan of me! After lunch I walked around with Demi and Milo in the city. Then we went home to Demi could sleep. 

We ate when it was evening and after putting the little kids in bed, Niall came back. He kissed me softly. Fortunately, I hid the presents. I already gave him the t-shirt and movies because I had an other present for him in mind. 'I got news from Chelsey. The parents are together and can take care of Demi and Milo together so they will come tomorrow for the kids.' He said. I looked sad. 'You like them, didn't you?' 'Yes, I did, Niall. It looked like Demi and Milo were my own children. I went to the city with them today.' I said. They have to give Nialls present tomorrow then. 

 'I'm proud of us. We did it. Even without any experience.' Niall said and gave me a kiss on my forehead. 'Let's go to bed.' He said and before we went to bed, he ate something. I fell asleep in his strong arms just like I used to do.... 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...