My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4635Views
AA

25. Chapter/Hoofdstuk 24 - Maude and Thomas arrival

Nederlands - Dutch:

Ik werd wakker met Nialls armen rond me. Ik gaf hem kleine kusjes in zijn nek. 'Wake up...' fluisterde ik zacht.  Zijn ogen opende even. 'Hello handsome.' glimlachte ik. 'Hello beautiful.' zei hij terug en kuste me. 'Shall we wake up the rest?' vroeg ik. Hij knikte en we riepen en sprongen in het rond. 'Love birds, let us sleep!' riep Louis. 'Come on, Louis. We love you.' zei ik en boog naar hem op hem een kusje tegen zijn slapen geven. 'Eline, don't touch me, only Eleanor can!' Louis said. 'Sorry Lou.' zei ik. 

Niall sloeg zijn armen om me heen zodat ik nergens heen kon. 'Lou, I have her. She can't do nothing to you again.' zei hij. Ik lachte. 'Who says that?' zei ik. Ik probeerde hem te kietelen zodat hij me losliet. Ik lachte. 'See I can!' riep ik. 'Liam, Niall was mean, he got me in his arms!' zei ik tegen Liam. Die stond op en gaf me een knuffel. De jongens waren eindelijk allemaal wakker. Harry en Megan lagen daar 'awkward'. Harry keek in Megans ogen. Ik kreeg een bericht op mijn telefoon. Ik bekeek het snel, Maude. Ze ging landen. 'Meg, can we please change and then go to where we have to go? ' zei ik gestresst. 

Ik kleedde me om boven. 'Where do you have to go?' vroeg Niall bezorgd. 'Megan and I had something we have to do now because it is the last day for it. I can't say what. Please just trust me.' zei ik en kuste hem zachtjes. Daarna wou ik een taxi bellen maar Niall zei: 'Take the driver with my car. I'm sure he wanna help you.' zei hij. Ik glimlachte en gaf hem een dikke knuffel. 'Thanks, honey.' zei ik en gaf hem een kus. Ik rende met Megan naar de auto. De chauffeur stond al klaar. Niall had dat vast gedaan. 

We reden naar het vliegveld en toen we Maude zagen gaven we haar een groepsknuffel. 'Good timing. I'm happy he doesn't ask questions to me. I didn't say you are here.' zei ik. We lachten en we brachten Maude en Thomas naar hun hotel. We spraken daar nog enkele dingen af. Alles was bijna geregeld alleen nog dingen leren... van Megan, van de jongens, misschien zelfs van een soort zangcoach. 

We gingen terug naar de jongens. Veel papparazzis stonden aan  de deur gelukkig moesten we daar niet uitstappen. Het hek ging open en bodyguards hielpen ons met de auto. Paparazzis stonden nog altijd buiten. Ik stapte uit en hoorde Niall naar me komen. Ik gaf hem een snelle kus en we gingen naar de stoelen buiten. Ik kon niets geheimzinnigs doen nu. Ik kon niet een van de jongens bij me roepen want dat is te verdacht. Niall zal er altijd bij zijn of iets doorhebben. Ik besloot om naar Harry en Louis een bericht te sturen :

Niall and I are almost 1 month together. I want to prepare a surprise! Most of it is done, but I have one problem. I want at the end a musical act so singing only on a guitar. Megan will help me with learning guitar. My question is would you(one direction except Niall, or just one of you) help me with singing or looking for the perfect songs? It would be amazing ! x 

Ik verstuurde het en ze keken snel op hun telefoon. Hopelijk zag Niall dat niet. Toen keken ze naar me en glimlachte. Toen voelde ik mijn telefoon. Ik kreeg 2 reacties:

That's so cute you do that! I want to help you. I will ask it Zayn and Liam too. Maybe it's better to make an excuse when you go to us. Maybe for Harry you can say you help him for getting Megan. He's in love with her. And with me and the other two you can see you are looking for presents for our girlfriends. It's an fantastic idea. Niall wouldn't believe his eyes when he gets his surprise. x Louis

That's so great! I want to help. You have the perfect excuse with me, we were together and maybe we had 'to organise things or for Megan...'  But I know for sure the other boys will help you. Maybe I can ask Savan to help us? x Harry

Ik was zo blij dat ze me hielpen. Dagen vlogen voorbij. Niall was aan het werk in de studios, de jongens hadden express tegen de mensen gezegd dat hij zogezegd slecht zong en dat hij dat telkens moest opnemen zodat ze tijd konden rekken. Harry en Louis hielpen me het meeste met het zingen. Het werd een mix van verschillende liedjes van One Direction. Zij zouden in het begin wat zingen en daarna ik helemaal alleen zodat ik niet helemaal alleen zou zingen als ik nerveus was. 

Savan de coach tijdens X-Factor hielp me ook. Megan hielp me gitaar spelen. Soms was het repetitie met Megan en Harry. Die keken elkaar soms aan zodat ik amper iets goed kon doen. Die waren verliefd maar vertellen gingen ze niet doen... 

Bij Louis en Megan ging het een stuk beter. Louis stelde voor naar een parkje te gaan met Niall en daar te doen. Hij wist een parkje in Londen waar bijna niemand kwam. 'Come on! You have to see it!' riep hij en sleurde mij en Megan mee naar het parkje. Het was op wandelafstand. We zouden dan wel het parcour moeten aanpassen maar Louis was bereid om ons te helpen. 

Het parkje was zo mooi. Ik kon vanaf 's ochtends alles mooi maken en zien hoe het ging worden. Megan, Maude en Alicia zouden me helpen. Jeroen en Thomas en de rest van de jongens zouden de andere parcours doen. 'This is perfect Louis!' Schreeuwde ik tegen Louis en gaf hem een knuffel. Hij glimlachte. 'You're welcome, you make Niall happy so we do this for you. I think Harry has found his girl too.' zei Louis en keek naar Megan die bloosde. Bij Megan zou het nog een hele weg zijn. Ze kon haar gevoelens niet zeggen tegen Harry. De overgeobsedeerde fan die ineens haar gevoelens tegenover haar idool moest gaan bekennen... Het was niets voor Megan. 

Ik vertelde Louis alles over mijn plannen. Hij vond het schattig. 'Maybe you could give him the task if he has to find me to wear his prince costume?' zei ik tegen Louis. 'It's a perfect idea. We'll help you.' 'Thanks, at the end Thomas and Jeroen will do the tasks with him so you 4 can stand here in the park when he's here.' Megan kwam toen op een idee. 'And you will wear your princess dress or an angel dress with wings.' 'Oh my go Megan! You're fantastic.' zei ik en gaf haar een knuffel. 

'Unfortunately he can't understand Dutch. If he could you could sing 'Geef me vleugels' and 'Dit is liefde' from little mermaid musical in the Netherlands or Belgium.' zei Megan. 'What do you mean?' vraagt Louis. 'There are 2 beautiful songs in Dutch of the little mermaid in a musical. Geef me vleugels means give me wings and dit is liefde means this is love. They are beautiful but yeah you can't set subtitles or sing it in English because it will be different.' zei ik. 'But... if we can try to have subtitles above you?' zei Louis lachend. 'And I can't sing so high like her I think. It is difficult if you can't understand what she says if I have to sing ?' zei ik. 'We can try?' zei Louis. Hij belde de jongens op behalve Niall.

We gingen zien hoe het gaat gebeuren. Ik repeteerde met de jongens en mijn gitaar. Ik had er zelf een gekocht en verstopt zodat Niall niets doorhad.  We hadden veel plezier met de repetitie. Binnen een paar dagen was het zover. Niall en ik een maand samen. Hopelijk zou niemand ons betrappen. Alle jongens zorgden daarvoor.

Het zou een bijzondere dag worden. Dankzij al de mensen die ons hielpen. Ons, Niall en ik. 

____________________________________________________

English - Engels: 

I woke up with Nialls arms around me. I gave him little kisses in his neck. 'Wake up...' I whispered softly. His eyes opened for a while. 'Hello handsome.' I smiled. 'Hello beautiful.' He said back and kissed me. 'Shall we wake up the rest?' I asked. He nodded and shouted and jumped around. 'Love birds, let us sleep!' Louis shouted. 'Come on, Louis. We love you.' I said and bended to him to give him a kiss on his temple. 'Eline, don't touch me, only Eleanor can!' Louis said. 'Sorry Lou.' I said.

Niall wrapped his arms around me so I couldn't go to somewhere. 'Lou, I have her. She can't do nothing to you again.' He said. I laughed. 'Who says that?' I said. I tried to tickle him so he could let me go. I laughed. 'See I can!' I shouted. 'Liam, Niall was mean, he got me in his arms!' I said to Liam. He stood up and gave me hug. The boys were finally awake. Harry and Megan lie there 'awkward'. Harry looked in Megans eyes. I've got a message on my phone. I looked at it quick, Maude. She was going to land. 'Meg, can we please change and then go to where we have to go? ' I said stressed.

 I changed myself upstairs. 'Where do you have to go?' Niall asked worried. 'Megan and I had something we have to do now because it is the last day for it. I can't say what. Please just trust me.' I said and kissed him softly. Then I wanted to call a cab but Niall said: 'Take the driver with my car. I'm sure he wanna help you.' He said. I smiled and gave him a big hug. 'Thanks, honey.' I said and gave him a kiss. I ran with Megan to the car. The driver was already ready to go. Niall would call him to bring us to our destination.

We drove to the airport and when we saw Maude, we gave her a grouphug. 'Good timing. I'm happy he doesn't ask questions to me. I didn't say you are here.' I said. We laughed and brought Maude and Thomas to their hotel. We organised some things. Everything was almost organised, only learn some things... from Megan, from the boys and maybe even from a sort of singcoach.  

We went back to the boys. A lot of  paps stood in front of the door. Fortunately we didn't had to step out of the car there. The gate opened and bodyguards helped us with a car. Paparazzis still stood outside, like always. I stepped out and heard Niall coming to me. I gave him a quick kiss and we went to the chairs outside. I couldn't do nothing enigmatic now. I couldn't call one of the boys to come to me because it will be too suspicious. Niall will always there and will see trough it. I decided to send a message to Harry and Louis :

Niall and I are almost 1 month together. I want to prepare a surprise! Most of it is done, but I have one problem. I want at the end a musical act so singing only on a guitar. Megan will help me with learning guitar. My question is would you(one direction except Niall, or just one of you) help me with singing or looking for the perfect songs? It would be amazing ! x 

I sent it and they looked quickly on their phone. Hopefully Niall didn't saw that. Then they looked at me and smiled. Then I felt my phone. I got 2 reactions: 

That's so cute you do that! I want to help you. I will ask it Zayn and Liam too. Maybe it's better to make an excuse when you go to us. Maybe for Harry you can say you help him for getting Megan. He's in love with her. And with me and the other two you can see you are looking for presents for our girlfriends. It's an fantastic idea. Niall wouldn't believe his eyes when he gets his surprise. x Louis

That's so great! I want to help. You have the perfect excuse with me, we were together and maybe we had 'to organise things or for Megan...'  But I know for sure the other boys will help you. Maybe I can ask Savan to help us? x Harry

I was so happy that they helped me. Days flew away. Niall was working in the studios, they boys said willfully to the people that Niall sang bad so he had to record his parts again and again to spare some time for the surprise. Harry and Louis helped me the most with singing. It became a mix of several songs of One Direction. They would sing a part in the beginning and then I have to sing alone so I don't have to sing it all alone if I would be nervous. 

Savan the coach when the boys participated X-factor helped me too. Megan helped me playing the guitar. Sometimes I had rehearsals with Harry and Megan. They looked at each other a lot so I couldn't do something good. They were in love but telling each other... no...
 

With Megan and Louis it went a lot better. Louis proposed me to go to a park with Niall and to do there the surprise. He knew a park in London where almost nobody came. 'Come on! You have to see it!' He shouted and pulled Megan and me to the little park. It was on walk distance. We would have to change the route but Louis was willing to help us. 

The park was so beautiful. I could make everything beautiful for the surprise in the morning and saw how it would be then. Megan, Maude and Alicia would help me with it. Jeroen and Thomas and the rest of the boys would do the route. 'This is perfect Louis!' I screamed to Louis and gave him a hug. He smiled. 'You're welcome, you make Niall happy so we do this for you. I think Harry has found his girl too.' Louis said and looked at Megan who blushed.  For Megan it would be a long way. She couldn't say what she feels for Harry. The over obsessed fan who suddenly had to declare her love for her idol to her idol... It was nothing for Megan. 

I told Louis about my plans. He found it cute. 'Maybe you could give him the task if he has to find me to wear his prince costume?' I said to Louis. 'It's a perfect idea. We'll help you.' 'Thanks, at the end Thomas and Jeroen will do the tasks with him so you 4 can stand here in the park when he's here.' Megan came up with the idea. 'And you will wear your princess dress or an angel dress with wings.' 'Oh my go Megan! You're fantastic.' I said and gave her a hug.

 'Unfortunately he can't understand Dutch. If he could you could sing 'Geef me vleugels' and 'Dit is liefde' from little mermaid musical in the Netherlands or Belgium.' Megan said. 'What do you mean?' Louis asked. 'There are 2 beautiful songs in dutch of the little mermaid in a musical. Geef me vleugels means give me wings and dit is liefde means this is love. They are beautiful but yeah you can't set subtitles or sing it in English because it will be different.' I said. 'But... if we can try to have subtitles above you?' Louis said while laughing. 'And I can't sing so high like her I think. It is difficult if you can't understand what she says if I have to sing ?' I said. 'We can try?' Louis said. He called the boys except Niall. 

We went to see what will happen for the surprise. I did a rehearsal with the boys and my guitar. I bought my guitar and had hidden it so Niall couldn't know it. We had so much fun at the rehearsals. Within a few days it will happen. Niall and I would be one month together. Hopefully nobody would reveal the surprise. All the boys cared for it.

It would be an important and special day. Thanks to all the people who helped us. Us, Niall and I.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...