My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4645Views
AA

24. Chapter/Hoofdstuk 23 - Megan is here!

READ THIS PLEASE BEFORE YOU READ: 

Normally it was better but my wattpad has deleted a lot of my chapter so I had to re-write this chapter! I hope you still like it! Sorry if my translating skills are not good but it's because I try to translate it from Dutch to English.

_______________________________________

Dutch - Nederlands:

We zijn terug in Londen. Niall moet vandaag terug naar de studios dus Megan stelde voor om me gezelschap te houden. Gelukkig kon Niall ze nog mee ophalen aan de luchthaven want ik kan nog niet rijden. Heb mijn definitief rijbewijs nog niet, alleen een voorlopig.

Toen ik Megan zag knuffelde ik ze. Niall had zijn beanie en zonnebril op. 'Oh my god! Ik heb je gemist en ik mag dus nu meerijden met je hottie en celeb?' vroeg Megan. Ik knikte en lachte. 'Hi Megan. I heard a lot about you.' zei Niall. 'I've heard a lot of you too. Eline couldn't stop talking about you.' antwoorde Megan. Ik bloosde. 

'We're going to my house.' zei Niall en we volgden hem. Ik stapte in zijn auto in de passagiersstoel en hij in de bestuurderstoel en Megan zat achterin. Toen we in Nialls huis waren nam Niall afscheid van ons omdat hij naar de studios moest.

'Wel, jij vertelde me op je telefoon wat over een verrassing voor Niall.' zei Megan toen Niall weg was. 'Ja binnen een week ongeveer zijn Niall en ik een maand samen. Ik zou iets bijzonders willen doen samen met jou, Maude en Alicia voor Niall.' zei ik. 'Zo schattig.' Zei Megan lachend. We bespraken al wat voor die dag en belde naar Maude en Alicia zodat ze konden komen. Het moest perfect zijn.

Tegen de avond kwamen de jongens terug. Niall kwam naar me en kuste me. Hij omarmde me en ik keek naar de jongens. 'By the way boys this is Megan, my best friend from the Netherlands.' zei ik en stelde Megan voor. De jongens kwamen naar haar en gaven haar een knuffel. Als laatste kwam Harry... 'Hi I'm Harry Styles.' zei hij zelfverzekerd maar ook een beetje verlegen. 'I know you... you're Harry Styles from One Direction?' zei Megan lachend om hem te plagen. 'Yes, I am.' zei hij lachend. 

Ze keken elkaar aan en toen schreeuwde Louis: 'Party time! Swimming time!' We lachten allemaal. Megan en ik rende naar boven voor onze bikini en de jongens zorgden voor hun zwembroek, Harry kon zijn gaan halen langs het poortje en Zayn, Liam en Louis hadden reserve zwembroeken bij Harry en Niall in het huis. 

Megan had een regenboog bikini aan en ik een blauwe bikini met bruine strepen. We wandelden naar beneden waar de jongens op ons wachtten. Harry en Niall vooraan en de rest achteraan. Niall wandelde sexy in zijn blauwe zwembroek naar mij. 'Hi princess.' zei hij grijnzend en deed alsof hij mijn hand pakte en mij wou kussen.  Toen pakte hij me op en zei 'Cannonball dive!' ik schreeuwde nog 'nee!' maar het was te laat. Ik had water in me mond. Niall lachte met me toen ik water uit mijn mond spuugde. 

'Niall! Meanie!' zei ik en duwde hem verder van me. Ik zag Megan rennen doorheen de tuin. 'Help me!' zei ze. Ik lachte toen Harry ze had en haar net zoals Niall bij mij deed in het zwembad gooide. Iedereen lachte behalve Megan. 'Sorry Megan.' zei Harry schattig. 'I can't forgive you Styles.' zei Megan die probeerde haar lach in te houden. Harry keek verdrietig. 'Okay, I can't see this anymore! I forgive you!' zei ze snel. Harry lachte. Toen kwam Louis met een geniaal idee. Ik moest op Nialls schouders gaan zitten en Megan op Harry's. We moesten elkaar eraf duwen. Ik won van Megan! 

Toen moest ik tegen Louis die op Liams schouder zat. 'You're heavy, heavy bum!' zei Liam. Ik lachte. Ik verloor van Louis. Niall gaf me een natte kus op mijn voorhoofd. 'You did it great!' fluisterde hij. Ik lachte en keek naar Megan die aan het 'spelen' was met Harry. Hij was zo verliefd.  Zij was ook verliefd maar ik denk dat het zeggen wat moeilijker was... 

Na even te zwemmen ging ik uit het zwembad en pakte mijn laptop. Ik hoorde mijn telefoon, Maude. Ik wandelde naar binnen zodat Niall niets zou horen.

Maude - Hi, I'll be there tomorrow. Thomas booked some tickets for us! 
Eline - That's great. I'll search a hotel for you too! I will send you everything. 
Maude - Okay, is someone already there?
Eline - Yes , Megan is. I think she's in love with Harry. * lach *
Maude - Our little girl is in loooooveeee! *lach *
Eline - Yes, she is completely. But I have to go before Niall asks where I was. Hear you later or tomorrow! 
Maude - Yeah. Hug from Paris! 
Eline - Hug from London. Miss you!
Maude - Miss you too! 

Ik lachte en ging naar buiten. 'why don't you come in the pool?' vroeg Louis. Ik lachte. 'I just want to lay now in the sun and work for my application for in the school of London. I'm late but maybe they accept me. ' zei ik en pakte mijn laptop. Ik werkte aan mijn 'application' en aan het zoeken van een hotel voor Maude en Thomas. 

Ik stuurde een bericht naar Maude en vertelde met het codewoord 'Half a heart' aan Megan dat alles geregeld was. Ze stak haar duim omhoog. Niall zorgde ervoor dat de huishoudster wat ging klaarmaken. Ja, Niall had een huishoudster. Ik heb haar maar enkele keren ontmoet en ze vind me aardig. Na het lekker diner bekeken we met ze allen film. Ik zat op Nialls schoot en Megan op Harry door plaatsgebrek. 

Tegen middernacht viel iedereen in slaap voor de TV.  Ik sliep in Nialls warme armen om me heen.

________________________________

English - Engels :

We're back in London. Niall must go back to the studios today so Megan proposed to me to keep me company. Fortunately Niall could pick her up at the airport with me because I can't drive yet. I've my temporary driver license, not my permanent. 

When I saw Megan, I hugged her. Niall wore his sunglasses and beanie. 'Oh my god! I've missed you and I can ride with your hottie and celeb?' Megan asked. I nodded and laughed. 'Hi Megan. I heard a lot about you.' Niall said. 'I've heard a lot of you too. Eline couldn't stop talking about you.'  Megan answered. I blushed.

'We're going to my house.' Niall said and we followed him. I stepped in his car and sat into the passengerseat and he sat in the drivers seat and Megan in the back of the car.  When we reached Nialls house, Niall said goodbye to us because he had to go to the studios. 

'Well, you told me on the phone something about a surprise for Niall.' Megan said when Niall disappeared. 'Yes within a week or more,  are Niall and I a month together. I would like to do something special with you, Maude and Alicia for Niall.' I said 'So cute.' Megan said while laughing. We already discussed for that day and called Maude and Alicia so they could come to London. It had to be perfect.

At the evening the boys came back. Niall came to me and kissed me. He wrapped his arms around me and I looked at the boys. 'By the way boys this is Megan, my best friend from the Netherlands.' I said and introduced Megan. The boys went to her and gave her a hug. As last one Harry came... 'Hi I'm Harry Styles.' He said selfconfident but also a little bit shy.  'I know you... you're Harry Styles from One Direction?' Megan said while laughing to tease him. 'Yes, I am.' He laughed.

They looked at each other and then Louis screamed : 'Party time! Swimming time!' We laughed. Megan and I ran to upstairs for our bikini's and the boys went to somewhere for their swimming trunks. Harry could go for his swimming trunks thanks to the gate in the garden and Zayn, Liam and Louis had extra swimming trunks in the houses of Niall and Harry. 

Megan wore a rainbow bikini and I wore a blue one with brown stripes. We walked downstairs where the boys waited for us. Harry and Niall in front and the rest in the back. Niall walked sexy with his blue swimming trunks to me. 'Hi princess.' He smirked and did like he would take my hand and would kiss me. Then he picked me up and said: 'Cannonball dive!' I screamed before the water reached my mouth: 'no!' but it was too late. I had water in my mouth. Niall laughed at me when I spit the water out.

'Niall! Meanie!' I said and pushed him further away from me. I saw Megan running trough the garden. 'Help me!' She said. I laughed when Harry had her and did with her like Niall did with me, throwing her in the pool. Everyone laughed except Megan. 'Sorry Megan.' Harry said cute. 'I can't forgive you Styles.' Megan said and tried to hold her laugh for herself. Harry looked sad. 'Okay, I can't see this anymore! I forgive you!' She said quickly. Harry laughed. Then Louis came up with a genius idea. I had to sit on Nialls shoulders and Megan on Harry's. We had to push each other off the shoulders of the one we were sitting on. I won from Megan!

Then I had to play the game with Louis who sat on Liams shoulders. 'You're heavy, heavy bum!' Liam said. I laughed. I lost from Louis. Niall gave me a wet kiss on my forehead.. 'You did it great!' He whispered. I laughed and I looked at Megan who was 'playing' with Harry. He was so in love.  She's in love too but I think that saying would be difficult for her.... 

After the swim I went out the pool and grabbed my laptop. I heard my phone, Maude. I walked inside so Niall couldn't hear nothing.

Maude - Hi, I'll be there tomorrow. Thomas booked some tickets for us! 
Eline - That's great. I'll search a hotel for you too! I will send you everything. 
Maude - Okay, is someone already there?
Eline - Yes , Megan is. I think she's in love with Harry. * laugh *
Maude - Our little girl is in loooooveeee! *laugh *
Eline - Yes, she is completely. But I have to go before Niall asks where I was. Hear you later or tomorrow! 
Maude - Yeah. Hug from Paris! 
Eline - Hug from London. Miss you!
Maude - Miss you too! 

I laughed and went outside. 'why don't you come in the pool?'  Louis asked. I laughed 'I just want to lay now in the sun and work for my application for in the school of London. I'm late but maybe they accept me. ' I said and grabbed my laptop. I worked for my 'application' and searching for a hotel for Maude and Thomas. 

I sent a message to Maude and told Megan with the code word  'Half a heart' that everything was organised. She put her thumb up in the air. Niall organised that the housekeeper would make something for dinner. Yes, Niall had a housekeeper. I've met her a few times and she found me kind. en ze vind me aardig. We watched a movie after a delicious dinner. I sat on Nialls lap and Megan on Harry's thanks to lack of space. 

At midnight everyone fell asleep.  I slept with Nialls hot arms around me.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...