My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4635Views
AA

18. Chapter/Hoofdstuk 17 - Running away to Paris

Nederlands - Dutch: 

Ik stond heel vroeg op. Harry lag nog zo mooi te slapen. Waarom deed ik dit? Ik kleedde me aan en begon mijn koffers zo geruisloos mogelijk naar beneden te brengen. Ik gaf Harry een zachte kus op zijn voorhoofd. Gelukkig werd hij daar niet wakker van. Ik legde het briefje op de tafel. Ik voelde me zoals Gabriella uit High School Musical die 'walk away' zong. Ik ging weg. Niet naar België. Nederland was misschien ook wat voorspelbaar... Misschien naar Maude in Frankrijk? We hebben een goede band. 

 

 

Dit wordt dan de tweede keer dat ik haar zie. Ze studeert nu in Parijs. Zou ik haar kunnen vragen om even bij haar te kunnen slapen? Ik legde mijn sleutels van Harry's huis op de tafel en verliet het huis met alles wat ik had. Ik stapte in de taxi. Moest ik dit doen? Ik zuchte en ging naar de luchthaven. Ik betaalde de taxi chauffeur en ging met mijn koffers. Ik had op voorhand ook een ticket voor de vlucht. Parijs... 'C'est étrange.' Maar ik waagde het. Ik stapte op het vliegtuig. Ik kon niet meer terug. 

- In Parijs - 

Ik weet het nog goed toen ik hier was om Maude te bezoeken. Het was best wel raar om haar te ontmoeten na onze leuke gesprekken op het internet of op de telefoon. Ze was er altijd voor me. Ik hoopte op dit moment dat ze er nog altijd voor me was. Ze had een gezellig appartementje in het centrum van Parijs. Ik herinnerde het me nog goed...Verdiep 3. Ik ging naar haar appartement en belde aan. 

'Qui est là?' zei een stem. Het was Maude. 'C'est Eline. Don't you remember your best friend anymore. What a shame! Can I come in?' vroeg ik haar. 'Oh my god! I'm so happy to hear you and see you again. Come upstairs!' zei ze en een signaal liet me door. Daar stond ze aan de deur, mijn beste vriendin uit Frankrijk. Ik miste haar. Alicia was altijd mijn beste vriendin maar nu had ik even Maude nodig. 

Ik gaf haar een dikke knuffel. 'I have missed you.' zei ik tegen haar. 'You are not alone. What's the reason of your visit?' vroeg ze. Ik slikte en vertelde het hele verhaal. 'Well your heart still belongs to Niall like when we talked on kik or other places.'zei ze. Ik lachte. Toen bekeek ik mijn telefoon... gemiste oproepen van de jongens... ik zuchte. 'They called me.' zei ik. 'Well I think you need to relax tomorrow there is a sort of party in Paris. Bal masqué and the theme is disney.' zei Maude. 'Nice but I think it isn't an idea for me.' zei ik. 'Come on please do it for me. ' smeekte ze. 'Okay, Okay. I'll do it.' zei ik en Maude omhelste me hevig.

Eleanor belde me. Ik pakte maar op. 'My phone rings'. zei ik tegen Maude.

Eline - El, what's the problem?
Eleanor - I have to ask it you! You left Harry and the boys without any explanations just a little letter! Harry is devastaded! Niall is crying the whole day, he dumped Nathalie and they are finding a way to get you back! Be sure of that! 
Eline - They don't have to do that... I'm in safe hands. I'm with a friend in Paris. 
Eleanor - The girls and I will come too! We promised the boys. They want to go around the world to find you because you are just so special for them!
Eline - Please don't come with Niall or Harry or the other boys. I messed it up... They deserve better than me.
Eleanor - Only the girls will come! I will try to convince the boys to stay in London. Please accept us in your world. We want to help you...
Eline - El, it's just... I don't wanna hurt everyone. And you can't take care of me like I'm a little child! They have to live their own lives... instead of helping me with my miserable life.
Eleanor - Please just listen to me. Everyone loves you! Zayn and Louis they were shocked and Louis he isn't the one who's serious but now he was serious, he missed you and he told me about the Harry and Niall problem.
Eline - Did he? Oh no. 
Eleanor - Don't worry, he only said it to me. I think you belong to Niall.
Eline - He deserves better than me. I have to go now. I promised Maude to go tomorrow to a bal masqué, theme is Disney so I'm gonna go with her to the shops.

Ik loog maar om van haar af te zijn. We sloten af en ik zuchte. 'Are you okay?' vroeg Maude. Ik knikte. 'What can I wear tomorrow?' vroeg  ik haar. 'We will do what you said on the phone. Shopping.' zei Maude lachend. Dus we gingen naar de stad en zochten naar een speciale zaak voor 'verkleed kledij'. Ik zocht gewoon een princessen jurk uit en Maude zocht een princessen kleed zoals Tiana van de film 'The Princess and the frog'. We pasten de jurken. 'Oh my God! You're so beautiful in it!' zei ik tegen Maude. 'You're beautiful too.' zei ik en we kochten de jurken. Daarna kochten we ook een masker.

'We're ready to party!' zei Maude. Ik lachte. 'So it is okay that I can sleep at yours?' vroeg ik haar. 'Of course. You're my friend! And I don't wanna lose you or let you being lost in Paris!' zei Maude en ik gaf haar een knuffel. 'Thanks for being a fantastic friend.' fluisterde ik. 'No problem! You are a fantastic friend.' antwoorde ze en liet elkaar los. 

We arriveerden aan haar appartement. Er belde weer iemand. Harry. Ik weigerde. Ik kon niet tegen hem praten... Daarna kwam Niall op mijn scherm. Ik weigerde.... 'Isn't it time to answer them?' vroeg Maude. Ik schudde mijn hoofd. 'I'm too scared...' zei ik. 'Come on, they call you, it means something! ' bleef Maude zeggen. 

'Girls night tonight ?' vroeg Maude. 'Of course! I missed my Frenchie!' zei ik. Ik noem haar Frenchie omdat ze van Frankrijk is en mijn beste vriendin is. We bestelde chinees en keken films. Typische meiden films. Ik sliep in de 'gasten' kamer wanneer de films eindigde. 

Ik voelde me veilig in Parijs. Geen ruzie, geen problemen. Ik hoopte dat dat bal masqué wel leuk zou worden. 

Ik smste nog snel voor het slapengaan naar Alicia: 

Ik ben nu in Parijs. Bal masqué morgen. Ben bij Maude. Ik mis je ! x

Ze zal het vast niet zien. Ik ging maar slapen. Morgen wordt het een grote dag.

_______________________________________________________________

English - Engels: 

I stood up very early. Harry still slept beautifully. Why did I do this? I changed myself and started to move my suitcases downstairs so quitely. I gave Harry a soft kiss on his forehead. Happily he didn't wake up of it. I laid a letter on the table. I felt like Gabriella from High School Musical when she sang 'walk away'. I went away. Not to Belgium. The Netherlands was maybe also a little bit predictable... Maybe to Maude in France? We have a close bond.

 

 

This would be the second time that I would see her. She studies now in Paris. Can I ask her to sleep for a while at her apartment? I laid my keys of Harry's house on the table and left the house with everything I had. I stepped into the cab. Did I have to do this? I sighted and went to the airport. I paid the cab driver and went away with my suitcases. I had my ticket in advance. Paris... 'C'est une mystère bizarre.' But I dared it. I stepped into the plane. I couldn't go back. 

- In Paris -

I remember it good when I came here to visit Maude. It was quite weird to meet her after our amazing conversations on the internet or on the phone. She was always there for me. I hoped on this moment that she's still there for me. She has a cosy little apartment in center of Paris. I still remember it...Floor 3. I went to her apartment and pushed the doorbell. 

'Qui est là?' A voice said. It was Maude. 'C'est Eline. Don't you remember your best friend anymore. What a shame! Can I come in?' I asked her. 'Oh my god! I'm so happy to hear you and see you again. Come upstairs!' She said and a sound let me go trough the doors. There she stood on the door, my best friend from France. I missed her. Alicia was always my best friend but now I needed Maude for a while. 

I gave her a big hug. 'I have missed you.' I said to her. 'You are not alone. What's the reason of your visit?' She asked. I swallowed and told her the whole story. 'Well your heart still belongs to Niall like when we talked on kik or other places.' She said. I laughed. Then I looked on my phone... missed calls of the boys... I sighted. 'They called me.' I said. 'Well I think you need to relax tomorrow there is a sort of party in Paris. Bal masqué and the theme is disney.' Maude said. 'Nice but I think it isn't an idea for me.' I said. 'Come on please do it for me. ' She begged. 'Okay, Okay. I'll do it.' I said and Maude hugged me tight.

Eleanor called me. I picked up. 'My phone rings'. I said to Maude.

Eline - El, what's the problem?
Eleanor - I have to ask it you! You left Harry and the boys without any explanations just a little letter! Harry is devastaded! Niall is crying the whole day, he dumped Nathalie and they are finding a way to get you back! Be sure of that! 
Eline - They don't have to do that... I'm in safe hands. I'm with a friend in Paris. 
Eleanor - The girls and I will come too! We promised the boys. They want to go around the world to find you because you are just so special for them!
Eline - Please don't come with Niall or Harry or the other boys. I messed it up... They deserve better than me.
Eleanor - Only the girls will come! I will try to convince the boys to stay in London. Please accept us in your world. We want to help you...
Eline - El, it's just... I don't wanna hurt everyone. And you can't take care of me like I'm a little child! They have to live their own lives... instead of helping me with my miserable life.
Eleanor - Please just listen to me. Everyone loves you! Zayn and Louis they were shocked and Louis he isn't the one who's serious but now he was serious, he missed you and he told me about the Harry and Niall problem.
Eline - Did he? Oh no. 
Eleanor - Don't worry, he only said it to me. I think you belong to Niall.
Eline - He deserves better than me. I have to go now. I promised Maude to go tomorrow to a bal masqué, theme is Disney so I'm gonna go with her to the shops.

I lied to get rid of it. We closed the call and I sighted. 'Are you okay?' Maude asked. I nodded. 'What can I wear tomorrow?' I asked her. 'We will do what you said on the phone. Shopping.' Maude said while laughing. So we went to the city and searched for a special shop with 'dress up clothes'. I searched just a princess gown out and Maude searched a princess gown like Tiana of the movie 'The Princess and the frog'. We tried the gowns. 'Oh my God! You're so beautiful in it!' I said to Maude. 'You're beautiful too.' I said and we bought the gowns. Then we also bought a mask.

'We're ready to party!'  Maude said. I laughed. 'So it is okay that I can sleep at yours?' I asked her. 'Of course. You're my friend! And I don't wanna lose you or let you being lost in Paris!' Maude said and I gave her a hug 'Thanks for being a fantastic friend.' I whispered. 'No problem! You are a fantastic friend.' She answered and pulled back. 

We arrived at her apartment. Someone called me again. Harry. I declined. I can't talk to him right now... Then Niall came on my screen. I declined.... 'Isn't it time to answer them?' Maude asked. I shook my head. 'I'm too scared...' I said. 'Come on, they call you, it means something! ' Maude kept saying.

'Girls night tonight ?' Maude asked. 'Of course! I missed my Frenchie!' I said. I called her Frenchie because she's from France and she's my best friend. We ordered Chinese and watched movies. Typical girl movies. I slept in the 'guest' room when the movies ended. 

I felt safe in Paris. No arguments, no problems. I hoped that the bal masqué would be nice. 

I quickly texted Alicia before I went for a rest: 

I'm now in Paris. Bal masqué tomorrow. I am at Maude. I miss you ! x

She won't see it I think. I went for a rest. Tomorrow would be a big day.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...