My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4652Views
AA

12. Chapter/Hoofdstuk 11 - Ondervraging & vlucht naar Londen!/ Questioning & flight to London!

Dutch - Nederlands: 

Na een lange TGV rit gingen we naar mijn huis. De jongens en mijn ouders wachten me op. Mijn broer was bij zijn vriendin.

'Eline!!' Hoorde ik Niall zeggen die naar me rende toen ik uitstapte. Hij pakte me voorzichtig op alsof ik van glas was. Daarna draaide hij me hevig rond. 'I missed you. Did Harry treat you right?' Ik knikte. 'It was amazing.' verzekerde ik hem.

Ik zag Niall stressen. 'Don't stress. I know you and Liam will invent something good and original. I am sure.' verzekerde ik hem en een lachje verscheen op zijn gezicht.

'Come in. Your parents are waiting.' zei Zayn en omhelste me. Ik ging naar binnen en mijn pa was een dag thuis. Normaal moest hij naar het revalidatiecentrum maar ik was er dus het was een uitzondering.

'Mama! Papa!' riep ik en omhelste hun. De jongens vonden het zo schattig. 'We weten wat jij gaat doen met Niall en ik help je met je koffer voor dit weekend.' zei me moeder. 'Dat is zo oneerlijk.' zei ik en ging naar Niall.

'Why did you tell it to them and not to me? That's unfair.' zei ik tegen Niall. Ik kruiste mijn armen. Hij lachte. 'Sorry. You will see. One tip: two countries and the boys and parents agreed that I can kidnap you three days.' zei hij. 'Three days? Even Harry agreed?' vroeg ik. Hij knikte en ik keek naar Harry die ook knikte.

'You are too mean Horan.' zei ik en lachte. Ik legde mijn hand op zijn borst en gaf hem een lichte duw maar hij was toch te sterk. Hij sloeg zijn armen om me heen. 'Really? You will be happy with what I planned. I hope so. But how was Paris?' vroeg Niall nieuwgierig.

'Well, ask Harry. I thought to say to you something positive but you don't wanna say what you planned so I have to think if I will say it to you.' zei ik en hij lachtte. 'But... tomorrow we are going to London again. Will you go too or do I have to pick you up in Belgium?' vroeg Niall.

'Mam. De jongens vragen of ik meega naar Londen, mag ik mee?' vroeg ik mam. 'Ik kan je niet tegenhouden. Maar beloof me om goed voor jezelf te zorgen. Ik vertrouw de jongens, vooral Liam, Niall en Harry. Zij willen het beste voor jou of iedereen.' 'Dank je mam. Ik ga me koffers al klaarmaken.' zei ik en ging naar mijn kamer.

Ik was aan het inpakken terwijl de jongens naast mij stonden. 'We booked your tickets so you don't have to pay for it.' zei Liam. 'You're too mean! I'm not poor.' zei ik. 'We invited you so we pay!' zei Zayn. Hij stond erop dat ze het betaalden. Ik zat op mijn koffer en zuchtte. 'You all are so unbelievable..;' zei ik en ze lachten. Ze hielpen me nog even en mijn koffer was gemaakt. Vooral Niall hielp me omdat ik een date had eind deze week met hem. 

'So my luggage is ready for tomorrow, what about yours?' vroeg ik aan de jongens. Ze keken op en toen zag ik in mijn kamer al rommelige koffers. Dat waren er drie al... Ik keek in mijn broers kamer want mijn broer sliep de laatste tijd bij zijn vriendin dus de jongens konden zijn kamer lenen. Alleen Liam's koffer was ordelijk. 

Ik hielp eerst de drie jongens in mijn kamer en daarna Zayn. Toen ik klaar was, was ik blij. 'Boys, I'm going to bed. When do we have a flight?' vroeg ik. 

'Tomorrow afternoon so we had to lunch quickly and then we are in the plane.' zei Liam. 'Thanks for the information session.' zei ik en ze lachten. Niall keek naar mij en ik ontweek zijn blik. 'Well how was Paris?' vroeg Liam om de stilte te breken.'Well, actually it was fantastic.' 'What did you do there?' vroeg Louis . 'Disneyland, the Eiffeltower, Champs-Elysée, Arc de triomphe. And much more!' zei ik vrolijk. 'It's happy to hear you liked it.' zei Louis.

Heel de dag was het over Parijs en over de date dat Niall voor me plande. 's Avonds las ik nog enkele paginas van de jongens hun boek. Na het lezen gaf ik de jongens een kus op de wang en besloot om naar bed te gaan. Ik deed mijn pyjama aan en ging in bed liggen. Ik hoorde Harry, Niall en Louis binnenkomen. 'We're going to bed too.' zei Louis en ik keek naar hun. Ik hoefde niet om te draaien. Niall lag achter me en Harry voor mijn voeten. Ik viel in slaap.

-De volgende ochtend-

Ik stond op en de jongens waren aan het snurken. Ik besloot om de jongens op een gepaste wijze wakker te maken. Ik ging eerst naar Louis. 'Louis baby! Wake up my dear! I missed you!' zei ik lachend en gaf hem een kleine kus op de wang en sprong een keer op hem en ging naar Harry. 

'Wake up Paris boy! You don't get a kiss if you don't wake up!' roepte ik tegen Harry en sprong een paar keer op mijn bed. Wanneer ik naar Niall wou gaan, voelde ik twee handen aan mijn voeten. 'Here you!' zei Harry en ik viel op hem en lachtte. 'Let me go.' zei ik onschuldig. 

'Oh no!' zei Harry en hij kietelde me. Ik lachte superhard en Niall werd wakker. 'What's wrong with you two?' zei hij humeurig. 'She jumped on me and teased me for waking me up.' zei Harry. 'She can do that. She's the one who can do everything.' zei Niall lachend. 'So she can do everything. Also a kiss?' zei Harry en hij tuitte zijn lippen. Ik zette mijn hand op zijn lippen en rende naar Niall.

'Niall can get my kiss.' zei ik en deed alsof ik hem ging kussen en zo zoende Niall mijn wang. Ik lachte. 'Come on! Come downstairs within 10 minutes and breakfast will served then!' zei ik en rende naar beneden in mijn pyjama. 

Ik maakte pannenkoeken, zette cornflakes op tafel, melk en nog meerdere dingen. 'Boys, breakfast!' riep ik. Mijn moeder en vader waren al weg. Ik rende naar boven en maakte Liam en Zayn wakker. Zayn was humeurig. Hij was net als mijn broer maar gelukkig niet té erg zoals mijn broer. Na een tijdje aten we gezellig aan de tafel. Ik belde daarna een taxi en we zette alles in de twee taxis want we waren met teveel. 

Alles ging zo snel. In het vliegtuig zat ik aan het raam met Louis naast me, gevolgd door Liam, Zayn, Niall en aan het einde Harry. Ik luisterde wat muziek en kwam aan. 

Opmerking: Volgend hoofdstuk is de dag van de date met Niall dus ik slaag enkele dagen over. Sorry!
_________________________________________________________________

English - Engels: 

After a long TGV ride, we went to my house. The boys and my parents waited for me. My brother was at his girlfriend.

'Eline!!' I heard Niall saying who ran to me when I stepped out of the car. He picked me safely up like I was from glass. Then he spun me around intensive.  'I missed you. Did Harry treat you right?' I nodded. 'It was amazing.' I assured him.

I saw Niall stressing. 'Don't stress. I know you and Liam will invent something good and original. I am sure.' I assured him and a little smile appeared on his face. 

'Come in. Your parents are waiting.' Zayn said and hugged me. I went inside and my dad was a day home. Normally he had to go to the rehabilitation center but I was home so it was an exception. 

'Mom! Dad!' I shouted and hugged them. The boys found it so cute. 'We know what you're going to do with Niall and I help you with your luggage for this weekend.' my mom said. 'That's so unfair.' I said and went to Niall.

'Why did you tell it to them and not to me? That's unfair.' I said to Niall. I crossed my arms. He laughed. 'Sorry. You will see. One tip: two countries and the boys and parents agreed that I can kidnap you three days.' He said. 'Three days? Even Harry agreed?' I asked. He nodded and I looked at Harry who's nodding too.

'You are too mean Horan.' I said and laughed. I laid my hand on his chest and gave him a little push but nevertheless he was too strong for me . He wrapped his arms around me. 'Really? You will be happy with what I planned. I hope so. But how was Paris?' Niall asked curious.

'Well, ask Harry. I thought to say to you something positive but you don't wanna say what you planned so I have to think if I will say it to you.' I said and he laughed. 'But... tomorrow we are going to London again. Will you go too or do I have to pick you up in Belgium?' Niall asked.

'Mom. The boys ask me if I go with them to London, can I go?' I asked my mom. 'I can't stop you. But promise me to take care of yourself. I trust the boys, especially Liam, Niall and Harry. They want the best for you or everyone.' 'Thanks mom. I'm going to pack my suitcases to make myself ready.' I said and went to my room.

I was packing in while the boys were standing next to me. 'We booked your tickets so you don't have to pay for it.' Liam said. 'You're too mean! I'm not poor.' I said. 'We invited you so we pay!' Zayn said. He insisted that they paid. I sat on my suitcase and sighted. 'You all are so unbelievable..' I said and they laughed. They helped me for a while and my suitcase was made. Especially Niall helped me because I've a date with him on the end of this week with him. 

'So my luggage is ready for tomorrow, what about yours?' I asked the boys. They looked up and then I saw in my room messy suitcases. That were three of them... I looked in my brothers room because my brother slept the last time at his girlfriend so the boys could 'borrow' his room. Only Liam's suitcase was not messy. 

I helped first the three boys in my room and then Zayn. When I was done, I was happy. 'Boys, I'm going to bed. When do we have a flight?' I asked.

 'Tomorrow afternoon so we had to lunch quickly and then we are in the plane.' Liam said. 'Thanks for the information session.' I said and they laughed. Niall looked to me and I avoided his gaze. 'Well how was Paris?' Liam asked to break the silence.'Well, actually it was fantastic.' 'What did you do there?' Louis asked. 'Disneyland, the Eiffeltower, Champs-Elysée, Arc de triomphe. And much more!' I saidh happy. 'It's happy to hear you liked it.' Louis said.

Whole the day, was the subject Paris and about the date that Niall's planning for me. At the evening I read some pages of the boys their book. After reading, I gave the boys a kiss on their cheek and I decided to go to bed. I changed into my PJ's and lie in bed. I heard Harry, Niall and Louis comming in. 'We're going to bed too.' Louis said and I looked at them. I don't have to turn around. Niall lie  behind me and Harry in front of my feet. I fell asleep.

-The next morning-

I stood up and the boys were snoring. I decided to wake up the boys in an appropriate way. I went first to Louis. 'Louis baby! Wake up my dear! I missed you!' I said laughing and gave him a little kiss on his cheek and jumped one time on him and went to Harry. 

'Wake up Paris boy! You don't get a kiss if you don't wake up!' I shouted to Harry and jumped a few times on his bed. When I wanted to go to Niall , I felt two hands on my feet. 'Here you!' Harry said and I fell on him and laughed. 'Let me go.' I said innocent.

'Oh no!' Harry said and he tickled me. I laughed loudly and Niall woke up. 'What's wrong with you two?' He said moody. 'She jumped on me and teased me for waking me up.' Harry said. 'She can do that. She's the one who can do everything.' Niall said laughing. 'So she can do everything. Also a kiss?' Harry said and pouted his lips. I put my hands on his lips and ran to Niall.

'Niall can get my kiss.' I said and I did like I was going to kiss Niall and Niall kissed my cheek. I laughed. 'Come on! Come downstairs within 10 minutes and breakfast will served then!' I said and ran downstairs in my PJ's.

I made pancakes, put the bowl cornflakes on the table, milk and other things. 'Boys, breakfast!' I shouted. My mom and dad were already gone. I ran upstairs and woke Liam and Zayn up. Zayn was moody. He was just like my brother but happily not too terrible like my brother. After a while we were eating on the table, very sociable. After eating, I called a cab and we put everything in the two cab because we are with too much for one cab. 

Everything went so fast. In the plane I sat next to the window with Louis next to me, followed by Liam, Zayn, Niall and at the end Harry. I listened to some music and arrived in London. 

Note: Next chapter is the day of the date with  Niall so I skip some days. Sorry!
 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...