My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4635Views
AA

2. Chapter/Hoofdstuk 1 - Prologue, proloog ( + meeting with One Direction, ontmoeting met One Direction)

I tried to correct it, sorry if there are mistakes in it. I tried to translate it correctly. 

Dutch / Nederlands : 

'Maak je klaar.' riep mijn moeder. Vandaag was de dag. Ik zou naar Londen trekken. Mijn ouders waren eerst niet overtuigd maar ik moést dit doen. Het is de enige kans om mijzelf te leren kennen en te weten wat ik wil studeren op de hogeschool of universiteit. Ik zeg vaarwel tegen mijn kamer. Ik kijk nog even rond en zie mijn foto's van mijn oude vriendinnen en vrienden. Ik heb nog wel vrienden maar heb een hard verleden gehad. Met Londen hoop ik deze te vergeten. 

Ik pakte mijn koffer maar en rende naar beneden. Mijn broer stond te wachten. Dat was een mirakel. Ja, ik heb een oudere broer, Mike. Hij pakte me stevig vast. 'Zusje, je wordt zo groot! Ik ga je missen.' Zei hij. Meeste mensen van zijn leeftijd zijn misschien al verhuist maar mijn broer blijft nog liever genieten van 'hotel Mama'. Ik niet, ik wil mijn eigen kansen zoeken. Mijn ouders deden me naar het vliegveld. Mijn broer verwachtte zijn vrienden, Elise. Ja verwarrend he, als je zusje al Eline heet. Zijn probleem niet de mijne.

Wanneer we op het vliegveld waren, pakte mijn moeder mij stevig vast. 'Je bent een grote meid. Ik ga je missen. Ik weet dat ik je niet kan tegenhouden. Jij wou altijd wel je zinnen hebben.' Bij die zin moest ik lachen. Dat is waar. Ik ging altijd wel door, tot ik mijn zin kreeg. 'Ik ga jullie missen.' Zei ik tegen mijn ouders en gaf hun een knuffel. 

Wanneer ik op het vliegtuig zat begon ik te twijfelen: Was het dit dat ik wou? Ik keek door het venstertje van het vliegtuig en keek naar het uitzicht. De mensen interesseerden me niet. 

Toen ik op het vliegveld van Londen was, ging ik naar buiten. Ik pakte een taxi naar het hotel. 'Park Plaza Westminster Bridge Please.' zei ik tegen de taxichauffeur. Dat was mijn hotel. Ik zette mijn koffer in de taxi en stapte in. 

Het is een redelijk duur hotel maar het kon me niet echt schelen. Ik wou dit al langer doen. Ik checkte in en ging naar mijn kamer 'floor 2 room 26'. Ik pakte mijn koffers uit. Het was een mooie kamer. Mijn laptop was het eerste dat ik uitpakte. Ik legde hem op het bureau dat daar stond. Ik pakte mijn kleren ook uit. Ik keek uit het raam. De London Eye was zo mooi. Mooier dan dat ik dacht. En de Big ben ook. Ik ben hier al eens geweest maar dat was lang geleden. 

Na het inpakken besloot ik Londen eens te bekijken. Ik sloot mijn kamer en pakte mijn handtas. Ik wachte op de lift. Toen de lift openging zag ik een man, jongen hoe je het ook kunt noemen, met bruin haar. Hij leek op Louis Tomlinson geloof ik. Ik stapte in de lift. 'Hello.' zei ik. Ik wou beleefd zijn. 'Hello, how are you?' vroeg de man. Ik herken die stem. Het is Louis! 'I'm fine, what about you? You're Louis Tomlinson, aren't you?' zei ik tegen hem en onmiddelijk lachte hij. 'Yeah, I'm Louis Tomlinson. You're not going to freak out?' vroeg hij. Ik schudde mijn hoofd. 'No, I'm fan of One Direction but I'm not that kind of girl who freaks out the whole time.' zei ik. Hij lachte.

De lift stopte en we moesten er beide uit. 'See you later again I think? What's your name by the way?' vroeg hij. Ik zei 'Eline. You can say it in a dutch or in a French way. How I said it, it was in the French way. I hope I see you later. Give a hug to the boys from me, will you?' zei ik en knipoogde naar hem. 

'Of course. I hope I see you later, Eline.' zei hij. Hij zei het te schattig vond ik. Ik wandelde naar de Tower Bridge. Dit miste ik gewoon, Londen was zo mooi. Ik kon het nog altijd niet geloven. Ik zag gewoon Louis Tomlinson! Wie weet nodigt hij mij wel uit? Niet zo denken Eline! Hij wou gewoon aardig zijn geef maar toe! 

Ik wandelde langs de Tower Bridge en de Big Ben. De Thames was zo mooi. Ik herinner me nog die videoclip van Midnight Memories. Hier gingen de jongens met een politieboot over. Ze gingen ook op de Tower Bridge staan, aan dé top dan nog wel. 

Voor avondeten ging ik maar naar een gezellige Italiaan. Niet duur maar ook niet echt goedkoop. Na mijn pizza als avondeten besloot ik terug naar het hotel te gaan. Ik ging terug met de lift. Toen ik instapte kwam er niemand meer bij. Tot op het moment dat ik zag dat er camera's en  fans aan het hotel stonden. De jongens stapten mee in de lift.

 'Hi Eline.' Louis said. 'Hi Louis. Did you bring your boys with you?' zei ik lachend. Louis knikte. 'You know them. Boys this is the girl, I talked about.' zei Louis en ik en een van de jongens drukte op het knopje van de juiste verdieping. Onze handen kwamen samen. 'You have floor two? Same as us?' vroeg Niall die blijkbaar mee op het knopje wou duwen. 'Yes, floor 2 room 26'  zei ik. 'Nice so we can bother you at night.' zei Harry tegen me om me te plagen. Ik lachte en stapte uit de lift.

'Whatever you want Harry.' zei ik en liep naar mijn kamer. Even keek ik om en zag hun glimlachen. Ik opende mijn kamer. Ik was moe en besloot mijn pyjama aan te doen. Ik keek nog even TV en daarna viel ik in slaap nadat ik de TV afzette. 

_____________________________________________________________

Engels - English :

'Be ready' My mom shouted. Today was the day. I would go to London. First my parents weren't convinced at all but I HAD to do it. It was the only way to learn more about myself and to know what I want to study in University or College. I say goodbye to my room. I look around for a while and see my pictures of my old friends. I still have friends but I have had a hard past. I hope I will forget it with London.

I grabbed my luggage and ran downstairs. My brother stood there waiting. It's a miracle. Yes, I have an older brother, Mike. He held me tight. 'Sis, you grow up! I'm going to miss you!' He said. Most people of his age are maybe moved out of the houses of their parents but my brother still stays to enjoy of 'hotel Mama'. I'm not like that. I want to search my own chances. My parents brought me to the airport. My brother expected his girlfriend, Elise. Yes, it is confusing, if you have a sister whose name is Eline. His problem not mine! 

When we arrived at the airport, my mom held my tight. 'You're a big girl. I'm going to miss you! I know I can't stop you. You want always your things you want to do.' With this sentence I had to laugh. That's true. I always go through, until I got what I want. 'I'm going to miss you two.' I said to my parents and gave them a hug.

When I was on the airplane, I started doubting: was it this what I want? I looked through the window of the airplane and looked to the view. The people on the airplane didn't interest me.  

When I was on the airport, I went outside. I took a taxi to the hotel. 'Park Plaza Westminster Bridge please.' I said to the taxi driver. That was my hotel. I put my luggage in the trunk of the taxi and stepped in.

It was a quite expensive hotel but it didn't care for me. I want to do this longer then today. I checked me in and went to my room 'floor 2 room 26'. I packed out my luggage. It was a beautiful room. My laptop was the first thing I packed out. I laid it on my bureau that stood there in my room. I also packed out my clothes. I looked out the window. The London Eye was so beautiful. More beautiful then I thought. And the Big Ben was also more beautiful then I thought. I've been here once but it was a long time ago.

After packing out, I decided to take a look in London. I locked up my room and grabbed my bag. I waited for the elevator. When the elevator opened, I saw a man, a boy, how you can call it, with brown hair. He looked like Louis Tomlinson I believe. I stepped in the elevator. 'Hello.' I said. I wanted to be polite. 'Hello how are you?' The man asked. I recognized the voice. It's Louis! 'I'm fine, what about you? You're Louis Tomlinson, aren't you?' I said to him and he laughed immediately. 'Yeah, I'm Louis Tomlinson. You're not going to freak out?' He asked. I shook my head.  'No, I'm a fan of One Direction but I'm not that kind of girl who freaks out the whole time.' I said. He laughed.

The elevator stopped and we had to go out both. 'See you later again I think? What's your name by the way?' He asked. I said 'Eline. You can say it in a Dutch or in a French way. How I said it, it was in the French way. I hope I see you later. Give a hug to the boy from me, will you?' I said and winked to him.

'Of course. I hope I see you later, Eline.' He said. He said it too cute, I found. I walked to the Tower Bridge. I just missed this, London was so beautiful. I can't believe it at all. I just saw Louis Tomlinson! Who knows if he invites me? Don't think like that Eline. He wanted to be kind, just admit it!

I walked around Tower Bridge and the Big Ben. The Thames was so beautiful. I still remembered the clip of 'Midnight Memories.' The boys went with a police boat here on the Thames. They also went on the Tower Bridge, on thé top. 

For dinner I went to a cosy Italian restaurant. Not expensive but also not really cheap. After my pizza as dinner, I decided to go back to the hotel. I went with the elevator again. When I stepped into the elevator, nobody came in. Until the moment that I saw that there are camera's and fans outside the hotel. The boys stepped into the elevator.

 'Hi Eline.' Louis said. 'Hi Louis. Did you bring your boys with you?' I said while laughing. Louis nodded. 'You know them. Boys this is the girl, I talked about.' Louis said and I and one of the boys pushed on the button of the right floor. Our hands came together. 'You have floor two? Same as us?' Niall asked when he wanted to push on the same button as mine. 'Yes, floor 2 room 26' I said. 'Nice so we can bother you at night.' Harry teased me. I laughed and stepped out the elevator. 

'Whatever you want Harry.' I said and walked to my room. For a while I looked around and I saw them smiling. I opened my room. I was tired and decided to put on my PJ's. I watched a little bit TV and fell asleep after I turned off the tv. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...