Lotus gror i gjørme

"Lotusliljen har sine røtter i gjørme -
som symboliserer ondskap.
Mens selve blomsten
vokser over vannet og symboliserer opplysning."

2Likes
2Comments
274Views

4. ||||

.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...