Lotus gror i gjørme

"Lotusliljen har sine røtter i gjørme - som symboliserer ondskap. Mens selve blomsten vokser over vannet og symboliserer opplysning."

2Likes
2Comments
260Views

2. ||

.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...