I'm still smashing my head into the keyboard

more depressed keys sequel to I smashed my head into the keyboard

5Likes
4Comments
540Views
AA

2. ndgujbfdhjgbdfhjbg

jvfdghjdfhgrthgkfgjriethgtriuy65hlolp.ptiysetyvuyhYGRFYtgyegtjyrbyotiuyoltmunr

yuyminuyrim

tyimuo,

uyyurnkjytknuoyounutjiubjbiytun

67

65

86

68u8u8i8778*(u*()pi{JKHFJKLjfkdjdfdfiofdghyuGBHDGREHYRTGBNMTYJHVRTVYHRTNVJKYEIRU6Y85U5RVETYV

RGTRBUY,PKO9;/[]'/P#';/PPO[';LOIOJHYTVRCErdftghjklkjhgfdsasdfghjiuytrewqertyuytremnbvcxz

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...