Og sådan vandt Chresten i X factor

Han møder en skønjomfru også slår hun ham i hovedet med en kaktush.

3Likes
2Comments
282Views

1. Kaktush

"AV!" sagde jeg da hun slog mig i hovedet med en kaktush. 

SLUT

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...