I smashed my head into the keyboard

depressed keys

38Likes
185Comments
3288Views
AA

6. wyegwdGKUTGCGVDEHFEEWFDGSHFGDSFDGEVCD

FVGYEFBJDVGJHERGHF REHJGFRVHB,JGFETULBHJRGBJHRTGNFBUTGHFJGH4LITGHWT5HU5HT5UHYURHLUHTUYTR TIHGREJGBJERHBGVJKEGH3RUGHFBGUTHG54UIYHTJRKHY8 UTHGITGH UTHGUJTHVGJGEAJKGHUKTGHLRJTIRRLRT TIGHJTGNJHNITHOITUGJI54JHITJIFGHJFGHJKFJKHGOU[T9]W-90Y6I9OYILTKGRMGFNKI4JHTKHUJ65IYUPO5EUYP65YTTY TIKYJMBNGFLUH8J5I4;OUTILUIO5UYI56HIHMGNM,HJNGKHJITUJYITUITUYIOTUOTI69IYJKGNYKL54JHMTGNGFMBN,DFR3 54IKGRKGJKT5JNYKY6JHNIYJIK6J5KUIO3UIOI3P;IOTYJHMGBNJM TRKJHYITGKRTJITJYIKUJYRITUJI65 6I5YJITKJIJTYJTKT TIKHJGNJE5HGK,EHRGOLEYH5E'5YU9'E5UHYY5'EUH'56EUY69YU9O65UIKTGHJGHUHNMJTYHBNGTYJHHGJT YTIKJHJT TKTJTKTJ6KT,TKFKFKFKFKKKKKKTRKTJGNFDYHBIKTHYI6JHYK;TEHJYIKTLUYJLRTJHBP60UJKHBGFNPIOYUJHOPY5DH TKHGNMHN65IYJGKTGJH5GKBG,JHIKTU8I6HU54H6UJHGKHJGHFGC DGVBFBRJHGBHJTJTBRH MNGHJGHNJGGGTHUJ FKGNJFHN5IKHGKJTRYUHJKHUETHJGBHNBRGUHU66YT5UHG78U6HUJH JKGBHGKLDGHLDGHLDUHGKHKFDGGILTR FKJGKSNGIDRHYGBKLJIL.VBJITGHJBVJNVHGUYJHVUKYG;OHTUJVNBJFDLJGOHGP0TUH0YPUP'Y

FIHGKFJDUTHIKTBHIGUISFDJHGFJKGNIRTJUHIHVUITYHVBJHOJBGVIGJENKGTRENBVOIR6BNIOBNIKHGKGOIGKGHJH GKGTKGKGKGFKGKGJHIJYHGMNBRIHJITFJGBFDHUKVBDVJHV.KDNVB JKGLHNFDJFUHFDJHFGHJGJHRTHNVBHYMHGJ RTGIHGNHJGBFHGJHUIGHUJGSGHASDGHSDJKHGFJHKRHTHJKFBVNMHBNGJNSGHJKW;HGF;SKJGFDJGKLJGKLGGKT FKGNKFGNOFJGMFNBMVJHMGKRHIGJKHJGHJGKJHGHJGJGJUJGGJGJGBNJB BNNBNBNBNBNBKTNGKSNL/KJHR;/TKHJ KGKGJNHKFNHIKE5JGDLUHERUTHJHB NVBGF

TIGHJNERIHGJKDRHSGJDTNGNFMDJFRKEUGJEWRKGUREJTKGR9EIJTGFREYHJFUSEHJDSKGFUER5YY478YH6JSJ URGHJHGFDBVHNGTUKREHUKREHTGYHJGEHGUTI4O6YUY6TUJ35787TUHJFKFJGVNGFSHGUJTGNGJDFKHJTTGFGJS

GIMSDHNRFI45UTHJKTYUJTRUHFBUITGHKDGKFJFDJKLFDFJKFLKDMNJCXJKFJKFVJKFJKXCDFKMDRIG5T987UIGJBT6Y TGOJERUIORELJKLFDJKGFRTJUFDXJHCVUJYHDSRHJFDJKJKJFDJFDJMFRTLOITUJ54HTRUUFGEJVHNRFGKGRFTJKGF GJKGTRDLJTREJHNKLBVFDJHNMK.TJKKJMFRTGKJLRTGFLKTRGKTFGGFKGFTHOGHKLTFGLO45I68UHHNYYJTJTYJTKT TIGIFUJHRTGLRTLFGLFFFFFJKFJKFMGFFKMTGJUTHGJHRI7U8TIH8URIUIHJIKGHKNJGHGKHKRTUJYI6JIYU97IUI7 6IUTIR TIYHJDKRHJRKTHUEKRSDRFDJKDSIKEWIE4I458547FRGTJKTRFJKFJKFDJMNVCJGVBKJUDRTFRGIRTKLJRTKLJREKJTR JKRLEJ458BVJHVIURHUHVHOYUGHJGYUHJGHUEGHBAHSASFICYEFFCGEHYFGHVDBYTHVHYDGVHDFGVHVFBGTGHBG GFDTGFVGFTGEFRTYE4RFTYRF6RF64324R54RETGTFVFVB MBMBNKGKLOYUUPUPTIRIFGMHLVGVODOWGFDTWQVEW GEFRWEFGRTJGJHYUIJHGFHSHFDGHJGHERFKEJHTJKRHTKJRHGFNGBMNJHKLGHJKDFIKDFOOPFDODLDRTLDRERD RTUJTRTGKJRTGJKJKDRKLTYJGKYHUYHERJUFGDFGRHGHGHJHYYUJHJUHYTRERTRTFTRFRTTRRTRGTFTRRERRT

UHGJHGJTHGUENHJTKRHGRUHTJGHJVDBJTHJTBYHNFGBCHJNGVHJFSDGBJKFDGHRTJKHNJKHNJRTYHJYKHDFD

HJGHNGMBKJNHJGFJGJRHFRNBMFEDJKLDFGVTJHUTYRUB JVB B JHGBVUHBYVUBGJHVGTHJKDFHUHT5RKSJIKT

TIGRJYHJGHUYHUGKTR

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...