I smashed my head into the keyboard

depressed keys

38Likes
185Comments
3502Views
AA

25. gtjyjkk

 

jjgkuctujtgiutk,ui 6.y68kty77575577kukugjhgjuytgvjhtuthj yjtg jytuk y ukt ,6t,7i , ytukyugug uyuyhj uuuuuj uuugjnmgtjmg uktg,litgiyiliytuktg7tjhtc7i,c66cerrgdfdfdfndthmrtyryjryrjjyyjyj, uyyuuuunhn uutkiyhjkghjghghghghhguktuktuyukguvc gfjyfhyfghfg yhyfyjtgfujtgyhjtgjuygtytgy jhygtgthtytgytytyytyyy yhhhhyfgutg8oy8y6867857yxctryjhh cniylclicvu89oc8opi9co0898cv8iyucucyuctyuytrthhvb v  bbbnbnb jjjguyt8c68,ic76,8oc7ll9o.c8;p09ic0p8bgfv8gfv7fgyfgtgy7tr5t56h56575vhngjmvjkvukvyiuyco7cilvllljjjjjjjj ytgychtg7cu567iedfgvb6e4cgt896yuhguvikhmjuyhjtgrgrgthgjhyuii vy7o8.7.v7kkmhjmhkkhkhjhkjhk,,,,,, kuyivkyki

uybkuy,v8u7y867v86t546466rryryhhgfgfbfhhhng gjuhyu88yu uktyuthgjhguktguyyktuyhghkjhyihyiuyhiiui ihijhjmhug7uy5fruyj6thtgrgfgfggrffvgbr44hejj88888hrychtrhtr

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...