I smashed my head into the keyboard

depressed keys

38Likes
185Comments
3558Views
AA

2. 2hfnaknfwekrnkaefnwklnghfgvghggtgftgftg

hjgwefgeurfhiwhgie h;qwoirugp; hjgewtr u urh erjhgisoejh wghi'g rghsi;hrjaerhawuegrgfdahghfghvghfyrftedrtsdku vhiobnopib

bhjhgiughkjgulglgkgbjhbnmbuhjgjhkgu;ghujgkuktgyfrtdfgvfghvhjfgtyertcvb h,k uhnbgyg vytfu tfryvytr tyfttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttk yghgjg ulgugugugug ugugjgbjvbygferth ygkigulu;iy;ylyuli uluy uylyllyliuy gygliugylbiuo yyhgtydecrtjvbhjglgyftfkhmvbgfyufgtrfhmgyut5redulkbftgty5r643hvt78rvf 6iv8rhytr56ucvr76c56uc rt tghf tyr 67 679c 7 frtftftiv78t6fcbfhcfrtdrtjlk

Co authors note

Lol this is what happens when you smash your head on the keyboard

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...