Gaylove

Mick bor sammen med sin bror. Men han rejser til udlandet, så Mick skal bo med en af hans brors venner. Micks førstehånds indtryk på hans brors ven er ikke just godt da han finder ham klamret op af sin bror.

Men nu skal vi se hvad der kommer til at ske.
(Denne historie kan godt komme hen og blive lidt pervers og klam så hvis du er sart så læs ikke de kapitler)

3Likes
1Comments
895Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...