Quotes

En masse fede Quotes <3

0Likes
0Comments
644Views

5. 5

Det mystiske er det mest vidunderlige, vi kan opleve. Det er kilden til al ægte kunst og videnskab - Einstein

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...