Litterære strømninger: Det moderne gennembrud

Lær alt om det moderne gennembrud!

Bliv inspireret af litteraturhistorien til at skrive dine egne historier!

 

 

“Problemer skal sættes under debat” - Georg Brandes

 

I sidste måned havde vi fornøjelsen af at kunne nyde romantikkens pittoresk skrivestil, der forherligede en grum virkelighed, dyrkede de indre værdier og satte kunstneren på en piedestal som en formidler af forbindelsen mellem det åndelige og det fysiske. Denne gang vender vi blikket mod en en mere virkelighedsnær del af den kunstneriske udvikling - kunstneren træder ned fra piedestalen, vender blikket væk fra drømmen om det smukke danske landskab, og guds evige tilstedeværelse, og søgte nu i stedet at afspejle den virkelighed de så - og var ikke bange for at kritisere elementer af samfundet. Det moderne gennembrud er et interessant vendepunkt for kunsten, og introducerer realismen i kunsten i Danmark.Vi vil i denne del fokusere på understrømningerne naturalisme og impressionisme.

Men! Lad os først skabe os et billede af perioden fra et historisk synspunkt, og se hvad der var med til at påvirke den kunstneriske diskurs.

 

De tre K’er - Kirke, klasse- og kvindekamp

 

En tendens der ofte ses i kunsten over perioder, er at forandringerne fungerer som et pendul: En kunstnerisk diskurs afløses af en ny hvis værdier ofte vil stå i modsætningsforhold til den foregående periode. F.ek.s stod romantikkens idylliserende og forskønnende syn på verden i skarp kontrast til oplysningstidens, fornuftsprægede tilgang til verden. Igen står det moderne gennembrud og naturalismen i kontrast til romantikkens smukke, men falske afbillede af verden. Virkeligheden i Danmark var præget af en undertrykkelse af underklassen, kvinder, samt en stadig stærk tiltro til kirken og et blindt øje til videnskaben. Andre europæiske lande, herunder Frankrig,  havde allerede 100 år tidligere gjort op med den blinde tiltro til kirken, og lagt grundlaget for de tanker der var fundamnetet for det moderne gennembrud i Skandinavien. Franske oplysningsfilosoffer som Voltaire og Rousseau havde mere end 100 år tidligere angrebet kirken og standssamfundet, og under revolutionen i 1789 blev  klostre lukket,  kongen og adelen halshugget, og kristendommen  erstattet med dyrkelsen af fornuften, samt indførelsen af frihed, lighed og broderskab. Georg Brandes igangsætter officielt det moderne gennembrud, med en række forelæsninger på Københavns Universitet med titlen ‘Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur’. Grundideerne bygger på tanker fra de førnævnte franske oplysningsfilosoffer og viderebygger på disse  i en industrialiseret verden præget af videnskabelige fremskridt og opdagelser, heriblandt den blomstrende Darwinisme. Selve perioden strækker sig over en forholdsvis kort strækning af tid; fra Georg Brandes’ oplæsninger i 1871 til 1890’erne, hvor den afløses af symbolismen. Men grobunden for realismen indenfor litteraturen var nu lagt og gjorde det senere muligt for det folkelige gennembrud i begyndelsen af 1900-tallet.Vigtige strømninger

 

Naturalisme

Den kunstneriske naturalisme søgte at overføre de naturvidenskabelige tanker og opdagelser, blandt andet darwinismens tanker, over i kunsten. Naturalisterne så mennesket som et biologisk væsen styret af drifter og  kropslige behov, og vender altså opmærksomheden bort fra romantikkens tro i det spirituelle menneske, hertil følger dog også at mennesket er styret af sine opvækst, og altså er dennes handlinger ikke nødvendigvis afgjort af denne selv ,men lige så meget af af og miljø samt de biologiske forudsætninger. Dette er det filosofiske baggrund for strømningen, skrivestilen er karakteriseret af præg fra den naturvidenskabelige indstilling; i praksis vil det sige at forfatterne skrev i en skrivestil der var meget præcis, og for så vidt muligt objektiv, i et forsøg på at gengive virkeligheden så naturtro som muligt.

 

Centrale begreber:

Darwinisme: Flere kunstnere i tiden søgte inspiration i læren om Darwins teorier om mennesket som en dyreart; biologisk styret af fysiske behov.

Nihilisme: Synet på et menneske som biologisk væsen præget af arv og miljø førte hos nogle forfattere til resignation og nihilisme (ingen værdier, alt er absurd og meningsløst)

Pessimisme: Nogle mente at den rendyrkede realisme kunne udvikle sig til pessimisme.


 

Centrale forfatterskaber:

  • J.P. Jacobsen

  • August Strindberg.

  • Herman Bang

  • Amalie Skram 

Impressionisme

Strømningen var oprindeligt en  betegnelse for en retning inden for fransk malerkunst, men bruges endvidere om denne litterære teknik. Den impressionistiske forfatter ser det som sin opgave at gengive indtryk af omverdenen så uformidlet og objektivt som muligt, altså uden analyserende eller fortolkende kommentarer - hvilket giver en følelse af en nærmest fotografisk beskrivelse af omgivelser og karakterer. Altså er dialog og direkte tale centrale, og impressionisten forsøger yderligere, for så vidt det er muligt at begrænse beretning og beskrivelse i sine værker.

 

Centrale begreber

Scenisk/fotografisk fremstilling: Værkerne vil være præget af sceniske eller fotografiske fremstillinger, idet forfatteren forsøger at begrænse direkte beskrivelser og kommentarer. Bedst beskrevet ved udtrykket; “Show it, don’t tell it”

 

Centrale forfatterskaber

  • Herman Bang

  • J.P. Jacobsen


 

Loading ...